Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Attica Bank: Ζημίες 29,82 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022 – Στα 490 εκατ. ευρώ η αύξηση κεφαλαίου

tags :
Attica Bank: Ζημίες 29,82 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022 – Στα 490 εκατ. ευρώ η αύξηση κεφαλαίου
Στο  67,6% ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE...

Λειτουργικό ζημία ύψους €20,13 εκατ. και ζημία μετά από φόρους 29,82 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας παρουσίασε το α' εξάμηνο του 2022 η Αttica Bank.
Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των κύριων λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας.

Τα έσοδα από τόκους είναι μειωμένα κατά 32,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021.
Η αρνητική επίδραση σχετίζεται κυρίως με τη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 26,4% συνέπεια α) της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega εντός του 2021, η οποία οδήγησε σε χαμηλότερη δανειακή εκτοκιστική βάση για το πρώτο εξάμηνο του 2022 συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021, και β) της αλλαγής των επιτοκίων των ομολόγων (senior notes), η οποία οδήγησε στη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 65% λόγω της αλλαγής του επιτοκίου των εν λόγω ομολόγων.
Η μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας κατά 17,4% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2021.
Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης είναι συνέπεια της πολιτικής μείωσης των προσφερόμενων επιτοκίων καταθέσεων και κυρίως της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €3,25 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά € 1,24 εκατ. κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου και συνολική μεταβολή 62.0% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Βασικοί συντελεστές στη σημαντική αύξηση αποτέλεσαν η χορήγηση νέων δανείων και εγγυητικών επιστολών καθώς και τα έσοδα από συναλλαγές μέσω e-υπηρεσιών.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 αποτυπώθηκε η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τράπεζας αναφορικά με τον εξορθολογισμό της βάσης κόστους .
Η λελογισμένη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξόδων καθώς και η περιστολή των δαπανών προσωπικού, ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας κατά 106 άτομα σε ετήσια βάση, λειτούργησαν αντισταθμιστικά.
Πιο συγκεκριμένα, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 9,8% σε ετήσια βάση, καθώς ενσωματώθηκε πλήρως η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου ενώ το ύψος των λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων δαπανών) εμφανίζεται οριακά αυξημένο κατά 3,7% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο κυρίως λόγω σημαντικών αγορών άυλων παγίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το α’ εξάμηνο του έτους.
φδσα_13.JPG
Βασικά Σημεία Ισολογισμού

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,68 δισ. και εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων δανείων Astir 1 και 2, σε περίπου €1 δισ.
Οι νέες εκταμιεύσεις για την περίοδο αυτή ανήλθαν σε περίπου €185 εκατ., εκ των οποίων €171,1 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €13,8 εκατ. τη λιανική τραπεζική.
Η στρατηγική της Τράπεζας εστιάζει στη χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.
Η Τράπεζα διατήρησε ικανοποιητικό προφίλ ρευστότητας με το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων να ανέρχεται σε €2,73 δισ. κατά την 30.06.2022.
Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €1.072 εκατ., ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε €1.654 εκατ. Οι ελάχιστοι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας, παραμένουν και κατά το α΄ εξάμηνο, άνω των ελαχίστων ορίων. Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) για το μήνα Ιούνιο ανήλθε σε 157% και ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 61,9%.
Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 13 μ.β. σε σχέση με το 2021, ενώ αντίστοιχη μείωση παρατηρήθηκε και στο μέσο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 14 μ.β.
Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων.

Πλάνο Ενεργειών Αποκατάστασης Κεφαλαιακής Επάρκειας

Βάσει του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025, οι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας, συμφώνησαν στην ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, με υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού €490 εκατ., εκ των οποίων ποσό €459 εκατ. θα καλυφθεί από τους ίδιους προκειμένου να επανέλθει σταδιακά έως το 2024 σε οργανική κερδοφορία.
Πιο συγκεκριμένα την 30.09.2022, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή στην οποία γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της κατ’ αρχήν συμφωνίας των Βασικών μετόχων, που προβλέπουν αφενός τη μη υπαγωγή των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2 στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «ΗΡΑΚΛΗΣ 2», στη βάση λήψης από την Τράπεζα επιπρόσθετων προβλέψεων απομείωσης για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ εκτιμώμενου ύψους €300 εκατ. συνολικά, αφετέρου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €490 εκατ. εντός του έτους 2022, εκ των οποίων ποσό €459 εκατ. περίπου θα καλυφθεί από τους τρεις Βασικούς Μετόχους και ειδικά όσον αφορά το ΤΧΣ σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 8.7 του ν.3864/2010 ως εκάστοτε ισχύει.
Στην βάση των παραπάνω, οι Βασικοί Μέτοχοι θα διαμορφώσουν και θα συντάξουν τα τελικά συμβατικά νομικά κείμενα στα οποία θα αποτυπωθεί η συμφωνία.
Τέλος, σημειώνεται στην επιστολή ότι κατά την άποψη των Βασικών Μετόχων, η κατ’ αρχήν συμφωνία διασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητα της Τράπεζας καθώς αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την αναπτυξιακή της πορεία για το μέλλον.
Η Τράπεζα έχει σχεδιάσει και πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων μέσω της αξιοποίησης των επενδυτικών ακινήτων της.
Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και τον δραστικό περιορισμό των ΜΕΑ, με βάση το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, στο προσεχές διάστημα, η Διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί στην ανάθεση σε διεθνή συμβουλευτικό οίκο της εξέτασης εναλλακτικών ενεργειών και σεναρίων αναφορικά με τη βέλτιστη διαχείριση των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον ρυθμιστικό τους πλαίσιο, με σκοπό την περαιτέρω σταδιακή μείωση της επενέργειας του πιστωτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων αυτών στον Ισολογισμό της Τράπεζας, κατά τα έτη 2022-2025.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο