Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Alpha Bank: Για τη διανομή μετοχών της Galaxy Mezz αποφασίζει η γενική συνέλευση στις 22 Ιουλίου

Alpha Bank: Για τη διανομή μετοχών της Galaxy Mezz αποφασίζει η γενική συνέλευση στις 22 Ιουλίου
Οι μέτοχοι της Alpha Bank: καλούνται να εγκρίνουν τη μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01, προκειμένου να διανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας μετοχές έκδοσης κυπριακής Θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Galaxy Mezz Ltd

Για μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,01 ευρώ και ισόποση διανομή μετοχών της Galaxy Mezz αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Alpha Bank σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το σχετικό θέμα της ΓΣ, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων, τη μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01, προκειμένου να διανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας μετοχές έκδοσης κυπριακής Θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Galaxy Mezz Ltd που κατέχει η Εταιρεία, αξίας που αντιστοιχεί στην αξία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση

Προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 2. Έγκριση του συμψηφισμού του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέον με το Τακτικό Αποθεματικό και με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018.
 3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).
 5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).
 6. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
 7. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
 8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
 9. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.
 11. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017.
 12. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, προκειμένου να διανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας μετοχές έκδοσης κυπριακής Θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Galaxy Mezz Ltd που κατέχει η Εταιρεία, αξίας που αντιστοιχεί στην αξία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Παροχή έγκρισης και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να διανείμει τυχόν κλασματικά υπόλοιπα των μετοχών έκδοσης της Galaxy Mezz Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4569/2018 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.
 13. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2021 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
 14. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->