Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στις 5/7 της Attica Bank για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενεργοποίηση DTC, αλλαγή διοίκησης

Αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στις 5/7 της Attica Bank για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενεργοποίηση DTC, αλλαγή διοίκησης
Πράσινο φως από το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank για αύξηση κεφαλαίου και ενεργοποίηση του DTC

Σε νέα πορεία, η οποία θα θέσει τις προοπτικές για την πλήρη εξυγίανσή της κλείνοντας τις πληγές του παρελθόντος, μπαίνει η Αttica Bank με την ενεργοποίηση της ρύθμισης του DTC και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο...
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητείται από τη γενική συνέλευση της 25ης Ιουλίου η παροχή εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Στο πλαίσιο της άνω εξουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης.
Κατά δεύτερον, λόγω των ζημιών, ζητούνται η ενεργοποίηση του DTC (Ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013), ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Ακολούθως, συνιστάται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ΄ άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

  • Αναβαλλόμενος φόρος επί του ποσού των συσσωρευμένων προβλέψεων από πιστωτικό• κίνδυνο.
  • Αναβαλλόμενος φόρος επί του υπολειπόμενου ποσού της χρεωστικής διαφοράς που έχει προκύψει από την απομείωση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Μείωση αξίας μετοχών

Η ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας ανέρχεται την 30-06-2022 σε € 0,20 ανά μετοχή.
Ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες με ημερομηνία αναφοράς τη σημερινή ημέρα υπολογίζεται σε περίπου 0,08.
Συνεπώς καθίσταται επιβεβλημένη η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (και συνακόλουθα του μετοχικού κεφαλαίου) προκειμένου να καταστεί εφικτή η έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και η συνακόλουθη μετατροπή τους σε μετοχές, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC») χωρίς να εκδίδονται μετοχές υπό το άρτιο.
Δεδομένου του άνω υπολογισμού και προκειμένου να καλύπτεται ο άνω μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής υπό τα σημερνά δεδομένα, και κατόπιν λήψεως σχετικών γνωμοδοτήσεων από εξωτερικό νομικό σύμβουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €159.149.827,85 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,20 σε ευρώ 0,07, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ποσού κατ΄ άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, τροποποιώντας αντίστοιχα και το άρθρο 5 του καταστατικού της τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου.
Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 85.696.061,15 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ επτά λεπτών του ευρω (€ 0,07) εκάστης. 

Αλλαγή Δ.Σ.

Στη γενική συνέλευση θα ανακοινωθεί η εκλογή μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και β) Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
α) Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο :
1 κατά τη συνεδρίασή του στις 15ης Ιουλίου 2021 εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των υπολειπόμενων δύο (2) εκ των παραιτηθέντων κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-11-2020 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις κ.κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη και Βενετία Κουσία, με τις ίδιες ιδιότητες. Σύμφωνα με την από 15-07-2021 απόφαση του Δ.Σ., σε συνέχεια του από 15-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, είχε διακριβωθεί ότι τα δύο ανεξάρτητα μέλη - Χαρίκλεια Βαρδακάρη και Βενετία Κουσία, κατά το χρόνο εκλογής τους, πληρούσαν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

2 κατά τη συνεδρίασή του στις 24ης Νοεμβρίου 2021 εξέλεξε, σε συνέχεια του από 24-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Aβραάμ (Μίνο) Μωυσή του Εσδρά ως εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και με τα δικαιώματα του νόμου αυτού. Για το μέλος αυτό έχει διακριβωθεί ότι πληροί τα κριτήρια καταλληλόλητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας. Η ως άνω εκλογή ισχύει καθ΄ όν χρόνο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3864/2010 και διατηρείται η υπόδειξη του Ταμείου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου.

3 κατά τη συνεδρίασή του στις 8ης Φεβρουαρίου 2022, μετά την παραίτηση του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, τόσο από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και των κ.κ. Ηλία Μπέτση και Χρήστου-Στέργιου Γκλαβάνη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, ως νέο μέλος του τον κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, αποδίδοντας του την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους (με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων του την 14-2-2022), και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη. Για τα μέλη αυτά έχει διακριβωθεί από την άνω Επιτροπή ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλόλητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας. Η εκλογή των άνω μελών ισχύει για το υπόλοιπο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
Κατά την ίδια συνεδρίαση ο κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, διακριβώθηκε ότι μετά την ανωτέρω παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. στο πρόσωπο του κ. Τσαγκαρόπουλου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλόλητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας και το Δ.Σ. απέδωσε σε αυτόν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος σε αντικατάσταση του κ. Γκλαβάνη .

4 κατά τη συνεδρίασή του στις 24ης Μαρτίου 2022, αφού έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σωτηρίου Καρκαλάκου, 3 Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου και Βενετίας Κουσία, εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτών και με τις ίδιες ιδιότητες τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο. Σύμφωνα με την από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια του από 23- 03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, διακριβώθηκε ότι τα τρία ανεξάρτητα μέλη - Ιωάννης Ζωγραφάκης, Αιμίλιος Γιαννόπουλος και Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, πληρούσαν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλόλητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε, σε συνέχεια του από 23-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, τον κ. Patrick Horend ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση της 11μελούς συνθέσεώς του. Για το μέλος αυτό έχει διακριβωθεί ότι πληροί τα κριτήρια καταλληλόλητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας. Η εκλογή των άνω μελών ισχύει για το υπόλοιπο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα άνω συνιστούν ανακοίνωση και δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

β) Ανακοινώνεται περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση ότι η τρέχουσα σύνθεση ανταποκρίνεται στις προβλέψεις της από 15.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία ορίστηκε ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών να ανέρχεται στο 1/3 του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ έχει διακριβωθεί σύμφωνα με το από 23-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών που ανακοινώθηκε στο Δ.Σ στη συνεδρίαση του της 24-03-2022, ότι τα τρία ανεξάρτητα μέλη κ.κ.Ιωάννης Ζωγραφάκης, Αιμίλιος Γιαννόπουλος και Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, πληρούν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να επιβεβαιώσει ότι ο αριθμός των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, και να αποδώσει την ιδιότητα των κάτωθι μελών ως ανεξαρτήτων:
i) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βενετία Κουσία, που εξελέγη από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021 έως και την παραίτησή της (24-03-2022).
ii) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο για το χρονικό διάστημα από 08-02-2022 μέχρι και την ημερομηνία παραίτησής του (23-3-2022).
iii) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαρίκλεια Βαρδακάρη, που εξελέγη από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021 μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 02-09- 4 2023
iv) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, που εξελέγησαν από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μελών, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 02-09-2023.


www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->