Τραπεζικά νέα

Τράπεζα Πειραιώς: Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Τράπεζα Πειραιώς: Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε, την 07.04.2021, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέμα 1ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018

Ψήφοι υπέρ: 99,32%
 
Θέμα 2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο.
Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ψήφοι υπέρ: 99,36%
 
Θέμα 3ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης) με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.
Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας.

Ψήφοι υπέρ: 99,58%
 
Θέμα 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options)

Ψήφοι υπέρ: 96,82%
 
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα αναλυτικά.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης