Τραπεζικά νέα

Θετική γνώμη της ΕΚΤ υπό όρους για τον νέο νόμο του ΤΧΣ και την συμμετοχή σε ΑΜΚ – Κοινοί κανόνες για ιδιώτες μετόχους και Ταμείο

Θετική γνώμη της ΕΚΤ υπό όρους για τον νέο νόμο του ΤΧΣ και την συμμετοχή σε ΑΜΚ – Κοινοί κανόνες για ιδιώτες μετόχους και Ταμείο
Η συμμετοχή ιδιωτών στις εν λόγω αυξήσεις κεφαλαίου πρέπει να έχει πραγματική οικονομική σημασία και να πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με το ΤΧΣ
Σχετικά Άρθρα
Θετική υπό όρους ήταν η γνώμη της ΕΚΤ για το σχέδιο νόμου που επιτρέπει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και βασικού μετόχου των τραπεζών να συμμετάχει σε αυξήσεις κεφαλαίου εφόσον δεν αφορούν ανακεφαλαιοποιήσεις ή διαδικασίες εξυγίανσης.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews έχει παρουσιάσει αποκλειστικά όλες τις πτυχές του νέου νόμου και ταυτόχρονα αναφέριε ότι ειδικά σήμερα η ΕΚΤ θα γνωμοδοτούσε για τον νέο νόμο που αφορά το ΤΧΣ και την συμμετοχή τους σε μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου.

Στην γνωμοδότηση της ΕΚΤ αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι


Προκειμένου να είναι επιτρεπτές οι αυξήσεις κεφαλαίου 
α) αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού τους ή ομιλικής αναδιάρθρωσής τους, από τις μητρικές εταιρείες ή από τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεχίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου
β) η συμμετοχή του ΤΧΣστις εν λόγω αυξήσεις κεφαλαίου πρέπει να μη συνιστά κεφαλαιακή ενίσχυση κατά την έννοια του νόμου για το ΤΧΣ και 
γ) η συμμετοχή ιδιωτών στις εν λόγω αυξήσεις κεφαλαίου πρέπει να έχει πραγματική οικονομική σημασία και να πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων (συναλλαγή «pari passu»).
Βάσει του σχεδίου νόμου το ΤΧΣ μπορεί, κατά την κρίση του και με απόφαση του γενικού συμβουλίου του, να ασκεί τα ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας που προβλέπονται στον νόμο για το ΤΧΣ, προκειμένου να αποτρέπεται η έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία το ίδιο δια τηρεί συμμετοχή ή, σε περίπτωση που αυτά έχουν πραγματοποιήσει εταιρικό μετασχηματισμό ή ομιλική αναδιάρθρωση, από το πιστωτικό ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου ή από τις μητρικές εταιρείες πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον οι όροι της έκδοσης προβλέπουν περιορισμό ή αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησηςτων υφισταμένων κατόχων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.

To δικαίωμα Veto

Η εν λόγω άσκηση των ειδικών δικαιωμάτων αρνησικυρίας - veto - του ΤΧΣ δεν συνεπάγεται υποχρέωσή του να ασκήσει εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα προτίμησηςσε περίπτωση που ακολούθως ληφθεί απόφαση για την πραγματοποίηση αύξησης κεφαλαίου με άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων.
Το σχέδιο νόμου ορίζει ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ σε αυξήσεις κεφαλαίου πραγματοποιείται με απόφαση του γενικού συμβουλίου του πουλαμβάνεται μετά από έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι θα επιβεβαιώνουν ότι η σκοπούμενη συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του ΤΧΣ στο κεφάλαιο του εκδότη ή των προοπτικών αποεπένδυσης από αυτή, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των προοπτικών του επιχειρησιακού σχεδίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης του πιστωτικού ιδρύματος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.
Το σχέδιο νόμου ορίζει ακόμη ότι η εγγραφή, κάλυψη και ανάληψη των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από το ΤΧΣ πρέπει: 
α) να γίνονται σε τιμή κτήσης όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους απ’ ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους του εκδότη
β) να μην επηρεάζονται υφιστάμενα δικαιώματα του ΤΧΣ που απορρέουν από τις συμφωνίες - πλαίσιο που το ίδιο συνάπτει με πιστωτικά ιδρύματα βάσει του νόμο υγια το ΤΧΣ6∙και 
γ) να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από μετόχους.

Πλήρη δικαιώματα στο ΤΧΣ

Οι νέες μετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας που αποκτώνται με την εν λόγω διαδικασία πρέπει να παρέχουν στο ΤΧΣ πλήρη μετοχικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, αλλά δεν παρέχουν, μεταξύ άλλων,τα ειδικά δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο για το ΤΧΣ
Σε περίπτωση μερικής εκποίησηςτης συμμετοχής του ΤΧΣ, οι κοινές μετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας που το ίδιο απέκτησε με τη διαδικασία του σχεδίου νόμου λογίζεται ότι εκποιούνται πρώτοι μεταξύ των τίτλων ιδιοκτησίας της ίδιας κατηγορίας (κατά την αρχή «οι τελευταίοι κατά σειρά κτήσης, πρώτοι κατά την εκποίηση» ή «last in, first out»), έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ που προβλέπονται στον νόμο για το ΤΧΣ διατηρούνται στο ακέραιο για όσο χρόνο αυτό διατηρεί συμμετοχή στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα.
Το σχέδιο νόμου προβλέπει ακόμη ότι οι νέες μετοχές και/ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας που αποκτώνται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΤΧΣ, ως επενδυτή, σε πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εκποιούνται από το τελευταίο κατ’ εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 περί υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Ένα μήνυμα για την δομή του ΤΧΣ και τους φορολογούμενους

Η ΕΚΤ επαναλαμβάνει τη σημασία πουέχει η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από τα όργανα του ΤΧΣ και πουδιασφαλίζεται από τη σκοπούμενη τροποποίηση των διατάξεων περί δικαστικήςκαι εξώδικηςεκπροσώπησηςτου ΤΧΣ από το γενικό συμβούλιο, η οποίαεπίσης συμβάλλει στη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων καικαθηκόντωνμεταξύ των οργάνων λήψης αποφάσεων του ΤΧΣ.
Οποιαδήποτε τροποποίηση στη δομή διακυβέρνησης του ΤΧΣ θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την παροχή σε αυτό της δυνατότητας ουσιαστικής επιδίωξης και εκπλήρωσης της κρίσιμης σημασίας εντολής του για διατήρ ηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους για τους φορολογούμενους

Διαβάστε εδώ τη Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμετοχή του ΤΧΣ σε ΑΜΚ πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν σε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση ή εξυγίανση


www.bankingews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης