Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Το μέλος του ΔΣ του Υπερταμείου που διόρισε τον … εαυτό του στο ΤΑΙΠΕΔ - Έκθετη και η Stanton Chase

Αποκάλυψη: Το μέλος του ΔΣ του Υπερταμείου που διόρισε τον … εαυτό του στο ΤΑΙΠΕΔ - Έκθετη και η Stanton Chase

Ο τραγέλαφος των συνεντεύξεων με φερετζέ τη Stanton Chase

Σχετικά Άρθρα

 Απίστευτο κι όμως αληθινό.
Ο Στέφανος Γιουρέλης εκτελεστικό μέλος της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) διόρισε τον εαυτό του στο ΤΑΙΠΕΔ όντας όπως δείχνουν τα πράγματα και μέλος της Επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων της ΕΕΣΥΠ.
Πρόκειται για πρακτική που δεν έχει προηγούμενο και δείχνει ότι στην ΕΕΣΥΠ έχει καταλυθεί κάθε έννοια εταιρικής διακυβέρνησης και αξιοκρατικής λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κόλαφο και για την εταιρία που ανέλαβε να τρέξει τις διαδικασίες ανεύρεσης στελεχών για το ΤΑΙΠΕΔ, την περίφημη Stanton Chase.
Άραγε η Stanton τι οδηγίες έλαβε και πώς ακριβώς έτρεξε τη διαδικασία;
Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕΣΥΠ μόνο κολακευτική δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καθώς τα όσα η ίδια δημοσιοποιεί έρχονται σε αντιφάσεις μεταξύ τους. Και σε κάθε περίπτωση είναι οξύμωρο ο κ. Στέφανος Γιουρέλης να ψηφίζει ως μέλος του ΔΣ του Υπεραμείου και να εκλέγει τον εαυτό του.

Το αναφέρει η ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ

Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου διαβάζουμε ότι:
« Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 παρ. 4 ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4512/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέστησε Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Λοιπών Θυγατρικών), αποτελούμενη από μέλη του.
Ο μέγιστος αριθμός των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι πέντε και περιλαμβάνει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εμπειρία στη διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων ή εμπειρία σε κλάδους στους οποίους η Εταιρεία έχει παρουσία μέσω των λοιπών θυγατρικών της ή εμπειρία σε άλλα θέματα όπως κριθεί απαραίτητο, σε συνάφεια με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού. Αντικείμενό της είναι να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποψηφιότητες μελών για διορισμό στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών, όπου αυτό απαιτείται. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου».
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι δεν συμμετέχουν εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.
Στις οικονομικές καταστάσεις του 2019 που έχουν δημοσιευτεί αναφέρεται ότι ο κ. Γιουρέλης είναι μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της ΕΕΣΥΠ, όπως και πρώην διευθύνουσα σύμβουλος κα Ράνια Αικατερινάρη.
Έκτοτε όσο και αν ψάξαμε δεν προκύπτει να αποχώρησε από τη θέση αυτή ενώ δεν υπάρχει καν αναφορά στα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Τι αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις

Στις οικονομικές καταστάσεις 2019 σε ό,τι αφορά στην Επιτροπή Ανάδειξης υποψηφιοτήτων αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 197 παρ. 4 ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4512/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέστησε Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Λοιπών Θυγατρικών), αποτελούμενη από μέλη του. Ειδικότερα, η ως άνω διάταξη προβλέπει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών θυγατρικών, oι μετοχές των οποίων μεταβιβάζονται εν όλω ή εν μέρει κατά το παρόν άρθρο στην Εταιρεία, αλλά και των θυγατρικών αυτών, εκλέγονται από τη συνέλευση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (πλέον 4548/2018). Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών θυγατρικών προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών στην Εταιρεία, η οποία ασκεί τα δικαιώματα διορισμού ή ψήφου στη γενική συνέλευση των εταιρειών αυτών προς την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920. Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ Α 89/10.06.2019) και βάσει της από 20.06.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων είναι πλέον αρμόδια και σχετικά με τα διοικητικά συμβούλια των άμεσων θυγατρικών. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων είναι αρμόδια να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποψηφιότητες μελών για διορισμό στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών, όπου αυτό απαιτείται. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (01.01.2019 – 31.12.2019) 137 μέγιστος αριθμός των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι τα πέντε (5) και περιλαμβάνει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εμπειρία στη διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων ή εμπειρία σε κλάδους στους οποίους η Εταιρεία έχει παρουσία μέσω των λοιπών θυγατρικών της ή εμπειρία σε άλλα θέματα όπως κριθεί απαραίτητο, σε συνάφεια με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Κατά τον προσδιορισμό του τρόπου άσκησης του μετοχικού δικαιώματος για το διορισμό των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών, λαμβάνονται υπόψη οι αρχές του Εσωτερικού Κανονισμού σχετικά: με το διορισμό μελών διοικητικών συμβουλίων, την καταλληλότητα των υποψηφίων σχετικά με τις απαιτήσεις διοίκησης των λοιπών θυγατρικών (Αποστολή Δημόσιας Επιχείρησης, Δήλωση Δεσμεύσεων, κ.α.), την αποφυγή διακρίσεων, την ανεξαρτησία, και τα επαγγελματικά κριτήρια που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού κάθε μίας εκ των λοιπών θυγατρικών».

Παρών στις συνεντεύξεις

Όπως μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσεις τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου καθώς «προβλέπεται» και η συμμετοχή εκτελεστικών μελών στην Επιτροπή Ανάδειξης υποψηφίων.
Ανεξάρτητα αυτού απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του bankingnews αναφέρουν ότι κατά τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων των υποψηφίων για τις θέσεις μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ήταν παρών ο κ. Γιουρέλης ως μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων κρίνοντας τον κάθε υποψήφιο. Βέβαια είναι απορίας άξιον πως … εξέτασε τον εαυτό του.
Το ερώτημα που τίθεται μετά από όλα αυτά είναι αν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ενήμεροι για τα όσα συμβαίνουν στην ΕΕΣΥΠ και ειδικά στη διαδικασία επιλογής των νέων μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ. Και αν είναι καθίσταται προφανές πως και αυτοί συνεργούν σε διαδικασίες που δεν έχουν προηγούμενο και βρίσκονται εκτός κάθε λογικής διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης