Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Lamda Development: Την Τετάρτη 6/7 η δημόσια προσφορά για το πράσινο ομόλογο - Ποια η αγορά - στόχος

Lamda Development: Την Τετάρτη 6/7 η δημόσια προσφορά για το πράσινο ομόλογο - Ποια η αγορά - στόχος
Πράσινο ομόλογο από τη Lamda Development...

Η εταιρία «LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρία») ανακοινώνει ότι από την 01.07.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 01.07.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρία, υπό το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου της Εταιρίας, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €230.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 230.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 29.06.2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»).
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»).
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 29.06.2022, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εταιρίας.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
1_382.JPG
2_325.JPG
Το ομόλογο


Δυνάμει της από 29.06.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ««LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «Εταιρία» ή η «Εκδότρια»), η Εταιρία αποφάσισε μεταξύ άλλων:
(α) Την έκδοση κοινού, ομολογιακού δανείου (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») από την Εταιρία, υπό το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου της Εταιρίας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, καθώς και του ν. 3371/2005 (εφεξής η «Έκδοση»), συνολικού ποσού έως €230.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 230.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»).
(β) Τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη εντός της περιόδου κάλυψης που θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»).
(γ) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000,00) και τον προσδιορισμό του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), η Έκδοση θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.
Το Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί με βάση το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου, το οποίο εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας την 29.06.2022 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εκδότριας: https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωσηεπενδυτών/έγγραφα-κοινού-ομολογιακού-δανείου/ιούλιος-2022.html.

Aγορά στόχος

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «Alpha Τράπεζα Α.Ε.», η «Τράπεζα Eurobank A.E.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «Εταιρία») με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, υπό το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου της Εταιρείας, έως €230 εκατ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων,του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 1/808/07.02.2018 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αρ. 147/27.07.2018, ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Ομολογιών ως εξής:
(i) η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στον ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη (ήτοι μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (άσκηση του call option) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου,
(ii) όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->