Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Fast track συντάξεις στο Δημόσιο - Τι αλλάζει στη συνταξιοδότηση Νομικών Προσώπων - ΟΤΑ και στρατιωτικών

Fast track συντάξεις στο Δημόσιο - Τι αλλάζει στη συνταξιοδότηση Νομικών Προσώπων - ΟΤΑ και στρατιωτικών
Η διαδικασία για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης σε αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/3/2022 γίνεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα
Σχετικά Άρθρα

Μεγάλες αλλαγές επέρχονται στον τρόπο συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ εισάγονται διαδικασίες fast track, καθώς και διαδικασίες «εμπιστοσύνης» στην έκδοση συντάξεων του δημοσίου από την 1η Απριλίου.
Σύμφωνα με έγγραφο του διοικητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα εκδίδει πράξη απονομής κύριας σύνταξης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την χρέωση της συνταξιοδοτικής υπόθεσης σε εισηγητή.
Οι εισηγητές καλούνται να προβούν στην έκδοση εγκριτικής συνταξιοδοτικής απόφασης με βάση τον ασφαλιστικό χρόνο που έχει καταγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ή άλλα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, καθώς και του επιπλέον χρόνου ασφάλισης που έχει δηλωθεί από τον αιτούντα αναστέλλοντας κάθε αλληλογραφία μέχρι την έκδοση της απόφασης ειδοποιώντας τους ασφαλισμένους στο πεδίο των παρατηρήσεων του Κανονισμού ότι είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν διαθέσιμα για έλεγχο τα φυσικά παραστατικά που τεκμηριώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο που επικαλούνται και δεν έχουν προσκομίσει στον e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του Νόμου.
Επί αιτημάτων που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2022, οποιαδήποτε εκκρεμότητα σε σχέση με την επαλήθευση των δηλώσεων των ασφαλισμένων ελέγχεται μετά την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης.
Η διαδικασία για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης σε αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/3/2022 γίνεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα.
Για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη κανονικά όλος ο πραγματικός διαδοχικός χρόνος ασφάλισης από τον αρμόδιο φορέα.
Τυχόν εκκρεμείς αλληλογραφίες με δομές του e-ΕΦΚΑ ή άλλες Υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την επαλήθευση δεδομένων σχετικών με τον ασφαλιστικό χρόνο ή τυχόν οφειλές αναστέλλονται.
Όμως, μετά την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης, οι αλληλογραφίες αυτές ολοκληρώνονται, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των συνταξιοδοτικών πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 49 ν. 4921/2022.

Άλλη αντιμετώπιση στις αιτήσεις συνταξιοδότησης από 1η Απριλίου

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση για τα συνταξιοδοτικές υποθέσεις με ημερομηνία πρωτοκόλλου από 01/04/2022 και μετά, για τις οποίες ισχύει η προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής στο πρωτόκολλο οι ασφαλισμένοι είτε να προσκομίσουν τα φυσικά παραστατικά που τεκμηριώνουν τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που έχουν δηλώσει, στη Διεύθυνση που είναι αρμόδια για την κατάθεση δικαιολογητικών είτε να τα επισυνάπτουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει προς τον σκοπό αυτό ο e-ΕΦΚΑ.
Στην περίπτωση αυτή κάθε έγγραφο που τεκμηριώνει το χρόνο ασφάλισης και αναρτάται ηλεκτρονικά καταρχήν θεωρείται έγκυρο εάν είναι ευκρινές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επομένως, σε περίπτωση απώλειας των αναρτηθέντων στοιχείων για λόγους που δεν οφείλονται στον ασφαλισμένο, μπορεί ο έλεγχος να στηριχθεί μόνο στα αναρτηθέντα έγγραφα και να γίνει προσπάθεια για επιβεβαίωση της γνησιότητας τους μέσω των αρχών που τα εξέδωσαν, στο πλαίσιο του ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων εκ μέρους του ασφαλισμένου, ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης και αν έχει εκδοθεί πράξη απονομής σύνταξης, αυτή τροποποιείται - αναθεωρείται αναλόγως ή ανακαλείται κατά περίπτωση.
Οι έλεγχοι για τις πράξεις απονομής σύνταξης που έχουν εκδοθεί πρέπει να γίνουν εντός τριετίας από την έκδοση της πράξης ακολουθώντας κατηγοριοποιημένη σειρά επικινδυνότητας και σπουδαιότητας αποκλειόμενοι σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας.

Αναστολή σύνταξης

Εάν ο έλεγχος οδηγεί στην ανάκληση ή τη τροποποίηση - αναθεώρηση της πράξης απονομής σύνταξης, τότε γίνεται και η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των συντάξεων που έχουν εκδοθεί δεν ισχύει η τριετής προθεσμία για αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.
Όταν κατά τον έλεγχο, προκύψει διαφορά μεταξύ του πραγματικού χρόνου ασφάλισης και του χρόνου βάσει του οποίου έχει εκδοθεί η πράξη απονομής σύνταξης, η οποία είναι μικρότερη των δύο (2) ετών, ο συνταξιούχος ειδοποιείται για το αποτέλεσμα του ελέγχου και τη δυνατότητα του να καταβάλλει τις ελλείπουσες εισφορές. Οι βασικές επιλογές του συνταξιούχου στη διαδικασία αυτή, είναι δύο: είτε η σχεδόν άμεση (εντός ενός μηνός) καταβολή του ποσού που θα απαιτείτο για να αναγνωρίσει αντίστοιχο πλασματικό χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση σπουδών, είτε η καταβολή του ποσού εντός ενός έτους.
Στη δεύτερη περίπτωση ο συνταξιούχος επιλέγει είτε να καταβάλλει το ποσό μετρητοίς εντός του έτους, είτε να γίνει παρακράτηση του ποσού αυτού από τη σύνταξη του, είτε ένα συνδυασμό των δύο μεθόδων. Σε περίπτωση, κατά την οποία πραγματοποιηθούν οι παραπάνω καταβολές εμπροθέσμως (ανεξαρτήτως της ειδικότερης μεθόδου που θα επιλέξει ο συνταξιούχος), η αρχική πράξη διατηρεί την ισχύ της.
Σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου πριν την πάροδο του έτους, εντός του οποίου γίνονται οι καταβολές, παρέχεται στους κληρονόμους του το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις καταβολές αυτές, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών εις βάρος τους.

Διαδοχική ασφάλιση

α. Για τους ασφαλισμένους του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ο χρόνος ασφάλισης αποδεικνύεται και από την αντίστοιχη περίοδο ασφάλισης κλάδου ασθενείας, όπως απεικονίζεται στα ασφαλιστικά βιβλιάρια χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης αναγνώρισης του χρόνου αυτού. Στον χρόνο ασφάλισης του κλάδου ασθενείας της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου ως εμμέσως ασφαλισθέντος ούτε ο χρόνος ασφάλισης μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος.
β. Για ασφαλισμένους που έχουν υπηρετήσει στο Δημόσιο ή τις ένοπλες δυνάμεις και ζητούν να συνταξιοδοτηθούν με βάση τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης από πρώην ασφαλιστικό φορέα πλην του Δημοσίου, κάθε βεβαίωση οποιασδήποτε υπηρεσίας στην οποία έχουν υπηρετήσει, από την οποία προκύπτει ο χρόνος υπηρεσίας, η ασφάλιση και η καταβολή εισφορών, αποδεικνύει τον αντίστοιχο ασφαλιστικό χρόνο.
γ. Για πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης κατόπιν προηγούμενης ασφάλισης τους σε τέως ασφαλιστικό φορέα πλην του Δημοσίου, ο χρόνος προηγούμενης απασχόλησης τους που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάταξη τους σε μισθολογικά κλιμάκια και έχει αποτυπωθεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Δ.A.Y.K., θεωρείται χρόνος ασφάλισης, που θα ελεγχθεί σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->