Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Διορία 15 ημερών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την έκδοση σύνταξης που ετοίμασαν πιστοποιημένοι φορείς

tags :
Διορία 15 ημερών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την έκδοση σύνταξης που ετοίμασαν πιστοποιημένοι φορείς
Οι οδηγίες δίνονται με αφορμή την επικείμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας
Σχετικά Άρθρα

Διορία 15 ημερών για κάθε συνταξιοδοτικό φάκελο που ετοιμάζεται από τους πιστοποιημένους λογιστές-δικηγόρους και φοροτεχνικούς, δίνει στους προϊσταμένους του ΕΦΚΑ, σχέδιο με οδηγίες για την τροχοδρόμηση κάθε εκκρεμούς σύνταξης.
Οι οδηγίες δίνονται με αφορμή την επικείμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή και νέων αιτήσεων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες για τη σύμπραξή τους στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών.

Δρομολόγηση συνταξιοδοτικού φακέλου

Ο φυσικός φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα, στο οποίο έχει γίνει η δρομολόγηση, με ασφαλή τρόπο, εντός 5 ημερών. Το κόστος βαρύνει τον αποστολέα. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτή η δια ζώσης παράδοση, αυτή γίνεται με απόδειξη παραλαβής.
Πέρα από τις ενέργειες πρωτοκόλλησης, στην περίπτωση που η αίτηση έχει ολοκληρωθεί και εκδοθεί σχέδιο απόφασης από τον πιστοποιημένο επαγγελματία, δεν θα ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία ανάκτησης της αίτησης από το Υποκατάστημα καθόσον θα εμφανίζεται ως εκκρεμής η συνταξιοδοτική περίπτωση που έχει ανακτηθεί από τον πιστοποιημένο επαγγελματία.
Ο Προϊστάμενος ανακεφαλαίωσης ή ασφάλισης εσόδων αντίστοιχα, έχει χρονικό περιθώριο 10 εργάσιμων ημερών προκειμένου να ελέγξει το χρόνο ασφάλισης. Μέσα στην προαναφερόμενη χρονική περίοδο, θα πρέπει:
α) στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη στην απεικόνιση της ασφάλισης, η υπόθεση θα πρωτοκολείται στο Υποκατάστημα όπως περιεγράφηκε ανωτέρω στο πεδίο Α και θα χρεώνεται σε εισηγητή του υποκαταστήματος προκειμένου η υπόθεση να ολοκληρωθεί από τον Φορέα,
β) στην περίπτωση που η απεικόνισης της ασφάλισης είναι ορθή, να προωθήσει την περίπτωση στον προϊστάμενο απονομής συντάξεων που έχει οριστεί για τον έλεγχο της συνταξιοδοτικής απόφασης
Ο Προϊστάμενος απονομής συντάξεων, έχει χρονικό περιθώριο 3 εργάσιμων ημερών προκειμένου να ελέγξει την συνταξιοδοτική περίπτωση. Μέσα στην προαναφερόμενη χρονική περίοδο, θα πρέπει:
α) στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη κατά τον έλεγχο της συνταξιοδοτικής απόφασης, η υπόθεση θα πρωτοκολείται στο Υποκατάστημα όπως περιεγράφηκε ανωτέρω στο πεδίο Α και θα χρεώνεται σε εισηγητή του υποκαταστήματος προκειμένου η υπόθεση να ολοκληρωθεί από τον Φορέα,
β) στην περίπτωση που δεν διαπιστωθούν λάθη κατά τον έλεγχο της συνταξιοδοτικής απόφασης, να προωθήσει την περίπτωση στον Διευθυντή του Υποκαταστήματος προκειμένου να προχωρήσει στην οριστικοποίηση της απόφασης μέσω της σχετικής εφαρμογής
Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος έχει χρονικό περιθώριο 2 εργάσιμων ημερών προκειμένου να προχωρήσει είτε στην οριστικοποίηση της απόφασης είτε στην απόρριψη αυτής μέσω της σχετικής εφαρμογής.

Ηλεκτρονικές απαντήσεις αναγνώρισης χρόνου

Μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της πλατφόρμας για την σύμπραξη με πιστοποιημένους επαγγελματίες στην απονομή συντάξεων, θα αποστέλλεται στο Υποκατάστημα αίτημα αναζήτησης αίτησης ή/και απόφασης αναγνώρισης χρόνου για τον αιτούντα ασφαλισμένο, προκειμένου ο πιστοποιημένος επαγγελματίας να είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις εργασίες που προβλέπονται στο Νόμο.
Με ευθύνη Διευθυντή του Υποκαταστήματος, ο αρμόδιος υπάλληλος θα ελέγχει καθημερινά την σχετική πλατφόρμα για τυχόν αιτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντώνται άμεσα.

Περιπτώσεις έκδοσης απόφασης ΥΔΑΑΒ

Κατά την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών αιτημάτων από τον πιστοποιημένο επαγγελματία, ενδέχεται να ανακύψουν προβλήματα σχετικά με το χρόνο ασφάλισης, π.χ. δυσανάγνωστα/ φθαρμένα ΔΑΤΕ, απώλεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων, κλπ.. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απευθύνεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την έκδοση της/των σχετικής/ων απόφασης/αποφάσεων ΥΔΑΑΒ και εν συνεχεία να τις προσκομίζει στον πιστοποιημένο επαγγελματία.
Συνεπώς, η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου οι οποίες αφορούν εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, θα πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα.

Αναζήτηση ασφαλιστικού φακέλου ΟΑΕΕ

Ο ατομικός φάκελος κάθε ασφαλισμένου τηρείται στην περιφερειακή υπηρεσία του οργανισμού στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκούσε την επαγγελματική του δραστηριότητα ο ασφαλισμένος. Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του οργανογράμματος οι περιφερειακές υπηρεσίες του τ. Ο.Α.Ε.Ε. εντάχθηκαν στις αρμόδιες τοπικές Διευθύνσεις κατά χωρική αρμοδιότητα. Στην περίπτωση αλλαγής της χωρικής αρμοδιότητας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο φάκελος αναζητείται από την τελευταία περιφερειακή υπηρεσία του οργανισμού.
Κατά την ολοκλήρωση της αίτησης συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος, εφόσον ανήκει στο τ. Ο.Α.Ε.Ε., θα ενημερώνεται (ενέργεια από την ανάδοχο εταιρεία) ότι θα πρέπει να παραλάβει από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση αντίγραφο των ασφαλιστικών του στοιχείων που εμπεριέχονται στον ατομικό του ασφαλιστικό φάκελο και σε συνέχεια αιτήματος του προς την υπηρεσία, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την διοικητική διαδικασία. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φακέλων, με ευθύνη της Υπηρεσίας, θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο σημείο που έγινε το σχετικό αίτημα από τον ασφαλισμένο. Ο ασφαλιστικός φάκελος που φυλάσσεται στην υπηρεσία δεν δύναται να αποστερηθεί από το αρμόδιο υποκατάστημα το οποίο τον διατηρεί για υπηρεσιακή χρήση.
Η λήψη του αντιγράφου των ασφαλιστικών του στοιχείων θα γίνεται με σχετική απόδειξη παραλαβής και θα είναι πλέον ευθύνη του ασφαλισμένου να τον παραδώσει στον επαγγελματία.

Κ. Χατζηδάκης –Εργαζόμενοι ΕΦΚΑ

Τις βασικές πτυχές του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης την Τρίτη κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τα μέλη του ΔΣ της ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται προβλέψεις όπως:
1) Η δυνατότητα πρόσληψης Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με τριετή θητεία (και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ) τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
2) Προσδιορίζεται σύστημα επιβράβευσης παραγωγικότητας σε όλον τον ΕΦΚΑ που δίνει επιπλέον κίνητρα στους υπαλλήλους για να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους.
3) Αντιμετωπίζονται πιο συστηματικά οι καταγγελίες που αφορούν στον ΕΦΚΑ μέσω της σύστασης αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστικό (Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου). Σήμερα έχουν συσσωρευτεί πάνω από 1.200 καταγγελίες πολιτών που περιμένουν να εξεταστούν.
4) Επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες στα Πειθαρχικά Συμβούλια του ΕΦΚΑ έχουν αυτή τη στιγμή μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τα 2 έτη.
5) Καθίσταται πιο ευέλικτο το σύστημα των προμηθειών ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόμενα, όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων, ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης παρωχημένου εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, κλιματιστικά κ.λπ.).
6) Προωθείται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού που θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->