Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Κατοχυρώνουν σήμερα 19/10 δικαίωμα στο προμέρισμα οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ

tags :
Κατοχυρώνουν σήμερα 19/10 δικαίωμα στο προμέρισμα οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ
Οι δικαιούχοι του μερίσματος έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης μέσω αύξησης κεφαλαίου
Σχετικά Άρθρα

Σήμερα, 19/10, οι κάτοχοι μετοχών του ΟΠΑΠ στη λήξη της συνεδρίασης, κατοχυρώνουν δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα των 0,10 ευρώ που αποφάσισε η εταιρεία.
Από αύριο 20/10 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.
Οι κάτοχοι μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή, ενώ υπάρχει δικαίωμα επανεπένδυσης.
Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα συντελεστεί με επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 (που ανέρχεται σε 0,10 ευρώ ανά υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας), μετά την αφαίρεση του 5% του συνολικού εγκεκριμένου προσωρινού μερίσματος (0,005 ευρώ), που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το ως άνω ποσό προσωρινού μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.
Συνεπώς, η αύξηση θα συντελεσθεί με επανεπένδυση μέχρι του συνολικού ποσού του προσωρινού μερίσματος, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι μέχρι ποσού 33.186.001,255 ευρώ, δηλαδή μέχρι ποσού 0,095 ευρώ ανά μετοχή, και εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας προσδιορισμού των μετόχων που έχουν δικαίωμα επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος, ήτοι από 22.10.2021 έως και 04.11.2021, την επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά.
Εφόσον κατά την εξεύρεση του λόγου μετατροπής (conversion ratio) μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και του ποσού του προσωρινού μερίσματος που ο μέτοχος κατά τη διακριτική του ευχέρεια δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία προκύψει κλασματικό υπόλοιπο, ο λόγος μετατροπής θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο.
Ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού ποσού του προσωρινού μερίσματος που κατά τη διακριτική του ευχέρεια θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδυθεί στην Εταιρεία και του σχετικού λόγου μετατροπής.
Εφόσον από τη διαίρεση του αριθμού των μετοχών για τις οποίες ο μέτοχος της Εταιρείας δικαιούται να λάβει προσωρινό μέρισμα με τον λόγο μετατροπής προκύψει κλασματικός αριθμός, θα πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα είναι και ο αριθμός των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει ο μέτοχος στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Τυχόν υπόλοιπο ποσό προσωρινού μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί σε αυτόν σε μετρητά την ημέρα πληρωμής του προσωρινού μερίσματος, ήτοι στις 10.11.2021.
Μέτοχος της Εταιρείας που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό μετοχών για την απόκτηση τουλάχιστον 1 νέας μετοχής της Εταιρείας σύμφωνα με τον λόγο μετατροπής που θα προκύψει δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και θα λαμβάνει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2021 αποκλειστικά σε μετρητά.
Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2021 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 10.11.2021,

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης