Ασφαλιστικά Νέα

Νέο καθεστώς στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας - Οι 18+2 περιπτώσεις που εξαιρούνται

Νέο καθεστώς στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας - Οι 18+2 περιπτώσεις που εξαιρούνται
Νέο καθεστώς στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας - Οι 18+2 περιπτώσεις που εξαιρούνται
Σχετικά Άρθρα

Δεκαοχτώ περιπτώσεις που εξαιρούνται Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ, θέτει σε εφαρμογή το ταμείο, όπως καθορίζεται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4611/19).
Στα πλαίσια της εξουσιοδοτικής διάταξης περί «Διαδικασίας χορήγησης και περιεχομένου του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e- Ε.Φ.Κ.Α.», με την οποία ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν πράξεις και συναλλαγές, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, οι απαλλαγές - εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισής του, το περιεχόμενο της Ενημερώτητας και της βεβαίωσης οφειλής καθώς και η διάρκεια ισχύος τους.

Σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποίησε η διοίκηση του Ταμείου σε όλα τα παραρτήματα από το αποδεικτικό ενημερότητας εξαιρούνται:

 • Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
 • Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με το ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α') και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Περιουσιών.
 • Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.
 • Η Τράπεζα της Ελλάδας και τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Οι δικαιούχοι των λοιπών ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.
 • Ο Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ή είχε τις ιδιότητες των υποπερ. α' έως και γ' της περ. 6 του άρθρου 1 της υπ. αρ. 15435/913/16.4.2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1559 Β'), όπως ισχύει.
 • Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος.
 • Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.
 • Οι δικαιούχοι επιδότησης - επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για την είσπραξη αυτής και μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.
 • Οι Διοικητές ή οι πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν.
 • Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
 • Οι εκκαθαριστές που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α'), για τα χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.
 • Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.α
 • Οι ειδικοί διαχειριστές για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο στον οποίο ανάγονται.
 • Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις.
 • Τα μέλη των υπό εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών για τη μεταβίβαση εταιρικών ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις ατομικές τους οφειλές.
 • Ο εκκαθαριστής, που διορίζεται από το δικαστήριο με την οριστική δικαστική απόφαση δικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την περιουσία του οφειλέτη καθώς και κάθε συναλλαγή του με το Δημόσιο στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ν. 3869/2010 (Γνωμ. 52/2021 ΝΣΚ).

Επιπλέον, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. οι κάτωθι συναλλαγές:

 • Η σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του τ. Ε.Φ.Κ.Α., του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (νυν Κλάδος Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης e - Ε.Φ.Κ.Α.) και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
 • Η μεταβίβαση Δ.Χ. αυτοκινήτου

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης