Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ευρωσύμβουλοι: Η ΓΣ ενέκρινε την ΑΜΚ κατά 1,11 εκατ. ευρώ

Ευρωσύμβουλοι: Η ΓΣ ενέκρινε την ΑΜΚ κατά 1,11 εκατ. ευρώ
Ευρωσύμβουλοι: ΑΜΚ κατά 1,11 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
Σχετικά Άρθρα

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.112.511 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές, αποφάσισε η α΄ επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι, ως πρόσφορο μέτρο για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.
Όπως αναφέρει η εισηγμένη, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει την τιμή διάθεσης μέχρι την 11.7.2022. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Δ.Σ. για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018.
Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου.
Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.112.511 ευρώ, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.450.044,00 ευρώ διαιρούμενο σε 14.833.480 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.3.13.2.), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρεία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν το ποσοστό τους που σήμερα κατέχουν στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης