Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Οκτώ αλλαγές στην ασφαλιστική αφερεγγυότητα και κάλυψη μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ στις ζημιές

Οκτώ αλλαγές στην ασφαλιστική αφερεγγυότητα και κάλυψη μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ στις ζημιές
Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε με σκοπό να ρυθμίσει θέματα που αφορούν στην υποχρέωση ασφάλισης
Σχετικά Άρθρα

Οκτώ αλλαγές στο νόμο περί κάλυψης αφερεγγυότητας στην ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και στο ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης επιφέρει η 17192 οικ./2021 απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα σχετικά με τον καθορισμό φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020.
Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε με σκοπό να ρυθμίσει θέματα που αφορούν στην προβλεπόμενη από τον ίδιο νόμο υποχρέωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, όπως αυτή καθορίστηκε με τις διατάξεις του Ν.4738/2020, με τις οποίες ρυθμίστηκε εκ νέου το επάγγελμα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας (άρθρα 227 -262 του Ν.4738/2020).
Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης των διαχειριστών αφερεγγυότητας, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, προέβλεπε και το Π.Δ. 133/2016 που ρύθμιζε στο παρελθόν το επάγγελμα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.
Στον διάλογο που είχε προηγηθεί με το υπουργείο έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για ανώτατο όριο ασφαλιστικής κάλυψης ανά συμβάν και συνολικού (αθροιστικού) ορίου κατ’ έτος, η δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης σε βάση ασφάλισης claims made και όχι υποχρεωτικά σε βάση ασφάλισης occurrence, γ) η αδυναμία ασφαλιστικής κάλυψης των πειθαρχικών παραπτωμάτων, πράξεων ή παραλείψεων που διαπράττονται με δόλο του διαχειριστή αφερεγγυότητας, όρος αυτονόητος για την ασφαλιστική αγορά, όχι όμως και για την Πολιτεία που ήδη με το Ν. Ν.4738/2020 όριζε ότι θα πρέπει να καλύπτονται ασφαλιστικά όλα – και τα εκ δόλου – πειθαρχικά παραπτώματα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, κ.α.

Με βάση την απόφαση για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις προβλέπεται:

α)Οι φορείς ασφάλισης υποχρεούνται να ενημερώνουν το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, εάν καταγγελθεί ή δεν ανανεωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως σχετικός όρος στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
β)Ως φορείς ασφάλισης, νοούνται όλες οι νομίμως λειτουργούσες στην ελληνική επικράτεια ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Περιεχόμενο της σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης

Σχετικά με το περιεχόμενο της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας:
γ)Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας από την άσκηση των καθηκόντων του, έναντι των πτωχευτικών πιστωτών και του οφειλέτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι τα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης ισχύουν ανά συμβάν και συνολικά κατ’ έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της Απόφασης.
Οι καλύψεις αφορούν κάθε άδικη πράξη που τελείται από το διαχειριστή αφερεγγυότητας, εξαιρουμένου του δόλου.
δ)Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του διαχειριστή αφερεγγυότητας, και στις περιπτώσεις που ο διαχειριστής αφερεγγυότητας δραστηριοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
ε)Οι όροι, οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αντιτάσσονται κατά του διαχειριστή αφερεγγυότητας, αντιτάσσονται από το φορέα ασφάλισης και κατά παντός τρίτου, κατά τρόπο ώστε η ευθύνη του φορέα ασφάλισης έναντι των τρίτων να μην είναι ευρύτερη από την ευθύνη του έναντι του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Τέλος προβλέπεται ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας μπορεί να προσδιορίζει με απόφασή της πρόσθετους όρους, τους οποίους δέον να περιλαμβάνει η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης

στ)Σχετικά με τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, η ασφαλιστική σύμβαση θα καλύπτει το διαχειριστή αφερεγγυότητας για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, η οποία θα είναι τουλάχιστον ετήσια, ανανεώσιμη, και θα παρέχει εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας τριετούς διάρκειας από την λήξη των καθηκόντων του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Ύψος ασφαλιστικής κάλυψης

ε)Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης διαφοροποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, ως εξής:

  • Φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειριστής αφερεγγυότητας Α’ βαθμίδας, ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ [500.000 €] ανά συμβάν και ενός εκατομμυρίου ευρώ [1.000.000 €] συνολικά κατ’ έτος και
  • Φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειριστής αφερεγγυότητας Β’ βαθμίδας, ποσό διακοσίων χιλιάδων ευρώ [200.000 €] ανά συμβάν και τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ [400.000 €] συνολικά κατ’ έτος.


Απαλλαγή/Συμμετοχή ασφαλισμένου στη ζημία

ζ)Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να προβλέπει απαλλαγή ή συμμετοχή του ασφαλισμένου διαχειριστή αφερεγγυότητας στην εκάστοτε ζημία. Εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ισχύουν τα κάτωθι:

  • για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας φυσικά και νομικά πρόσωπα Α’ βαθμίδας, το ποσό της απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά συμβάν, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ανά συμβάν αυτό των 20.000 ευρώ και
  • για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας φυσικά και νομικά πρόσωπα Β’ βαθμίδας, το ποσό της απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ ανά συμβάν.


Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης