Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

To νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας και τι ζητάει από τις ΑΕΠΕΥ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

To νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας και τι ζητάει από τις ΑΕΠΕΥ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Tο νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας φέρνει αλλαγές στο αρχικό κεφάλαιο, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και τις λοιπές εποπτικές απαιτήσεις
Σχετικά Άρθρα

Σε εκτιμήσεις αναφορικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η εφαρμογή του νέου πλαισίου προληπτικής εποπτείας, στη διαμόρφωση των ιδίων κεφαλαίων αλλά και στις προβλεπόμενες διαδικασίες σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ζητάει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προβούν οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ).
Σε επιστολή που απέστειλε στις ΑΕΠΕΥ αναφέρει πως πριν από ένα μήνα τους είχε γνωστοποιήσει την οδηγία και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να γίνουν οι απαραίτητες εκτιμήσεις και πριν λίγες μέρες με νέα επιστολή τους δίνει τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Επιπλέον οι ΕΠΕΥ έχουν προθεσμία να απαντήσουν μέχρι τις 26 Ιουνίου.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι αλλαγές ερμηνεύονται ως ένα έλεγχο των κεφαλαίων προκειμένου να φανεί αν επαρκούν ή αν χρειάζεται να ενισχυθούν.
Έτσι σημειώνουν πως δεν αποκλείεται στην περίπτωση που κάποιες ΑΕΠΕΥ, εμφανίσουν χαμηλότερα κεφάλαια να τους ζητηθεί να τα αυξήσουν.
Σε διαφορετική περίπτωση λογικά θα ανακληθεί η άδειά τους.
Από την επιστολή φαίνεται πως γίνεται υπαγωγή και κατηγοριοποίηση των ΑΕΠΕΥ σε τρεις κατηγορίες με την πρώτη να είναι οι πολύ μεγάλες αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες στην Ελλάδα.
Επομένως οι ελληνικές ΑΕΠΕΥ, κατατάσσονται στις κατηγορίες 2 και 3.
Αναφορικά με τις εποπτικές απαιτήσεις τονίζεται: Oι βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας αναφορικά με το αρχικό κεφάλαιο, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και λοιπές εποπτικές απαιτήσεις (ρευστότητας, κινδύνου συγκέντρωσης, απαιτήσεις δημοσιοποίησης και υποβολής αναφορών κτλ) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της IFD το αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης επενδύσεων, που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (άρθρο 15 του Ν. 4514 /2018) για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας με σκοπό την παροχή οποιωνδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες ή την άσκηση οποιωνδήποτε από τις επενδυτικές δραστηριότητες που παρατίθενται στο παράρτημα I τμήμα Α του Ν. 4514//2018, ορίζεται ως εξής (βλ. σχετικό πίνακα).
Εποπτικά_κεφάλαια.jpg
Σε άλλον σημείο της επιστολής αναφέρεται πως οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας 2 και ΕΠΕΥ Κατηγορίας 3 (εφαρμόζονται εξαιρέσεις) παρακολουθούν και ελέγχουν τον κίνδυνο συγκέντρωσης ώστε να μην υπερβεί το 25% των ιδίων κεφαλαίων τους καθώς και επιμέρους όρια που ορίζονται στο άρθρο 37 του IFR.
Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, η επιχείρηση επενδύσεων πέραν της υποχρέωσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 38 οφείλει να πληροί την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την υπέρβαση της αξίας ανοίγματος προερχόμενη από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 39.
Επίσης, οι ΕΠΕΥ οφείλουν να διατηρούν ρευστά στοιχεία ενεργητικού το ποσό των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στα πάγια έξοδα ενός μήνα.
Πληροφορίες για τα στοιχεία που απαρτίζουν τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού αλλά και οι σχετικές εξαιρέσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις ρευστότητας αναφέρονται στα Άρθρα 43- 45 του IFR.
Τέλος οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας 2 θα πρέπει να διαθέτουν κανόνες για την εσωτερική διακυβέρνηση, την διαφάνεια, και την διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς επίσης και κανόνες για τις παρεχόμενες αποδοχές. Ωστόσο, διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων οφείλουν να εφαρμόσουν και οι ΕΠΕΥ κατηγορίας 3.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com 
www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης