Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

ΤτΕ: Αμετάβλητο το επιτόκιο νέων καταθέσεων τον Ιανουάριο του 2021, αύξηση για τα νέα δάνεια

ΤτΕ: Αμετάβλητο το επιτόκιο νέων καταθέσεων τον Ιανουάριο του 2021, αύξηση για τα νέα δάνεια

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων – Ιανουάριος 2021

Αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιανουάριο του 2021, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε.

Το περιθώριο επιτοκίου επίσης αυξήθηκε στις 3,80 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,08%.
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 0,04% και 0,03% αντίστοιχα.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,19% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,88%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,63%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 11,33%.
Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης στο 2,11%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,36%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε επίσης κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,66%.
Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε, τον Ιανουάριο του 2021, κατά 6 μονάδες βάσης στο 2,87%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων μειώθηκε σε 921 εκατ. ευρώ έναντι 2.926 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε στο 3,22% από 3,30% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων μειώθηκε σε 343 εκατ. ευρώ από 998 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 33 μονάδες βάσης στο 4,49%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 3,12%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,64%.

tte_3-3-21.JPG

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν το Δεκέμβριο του 2020 τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων.
Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 3,65 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,08%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,18%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,12%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,73%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,01%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 6,55%.
Τα αντίστοιχα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,24% και 4,25% αντίστοιχα.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

(ποσοστά % ετησίως)

 

 

Νοέμβριος 

2020

Δεκέμβριος 2020

Ιανουάριος 2021

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,04

0,04

0,04

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,05

0,04

0,03

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,21

0,19

0,19

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,09

0,08

0,08

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,51

14,61

14,63

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

4,44

4,41

4,36

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,67

6,71

6,66

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,33

2,43

2,11

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

10,97

11,31

11,33

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο      

3,08

2,81

2,87

 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,99

4,16

4,49

 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,59

3,23

3,12

 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

2,68

2,53

2,64

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

4,28

3,30

3,22

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,14

3,78

3,88

  Περιθώριο επιτοκίου

4,05

3,70

3,80

 

  Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων     σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

   

Νοέμβριος 

2020

Δεκέμβριος  2020

Ιανουάριος 2021

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,22

0,20

0,18

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,16

0,13

0,12

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων

0,09

0,08

0,08

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,01

2,01

2,01

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,47

6,47

6,55

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,25

3,25

3,24

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,33

4,26

4,25

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,76

3,75

3,73

  Περιθώριο επιτοκίου

3,67

3,67

3,65

 

 

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης