Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο για το διορισμό των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών, οι νέοι όροι και πως επηρεάζεται η Πειραιώς;

Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο για το διορισμό των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών, οι νέοι όροι και πως επηρεάζεται η Πειραιώς;
Πολύ σύντομα αναμένεται η κατάθεση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις τράπεζες
Πολύ σύντομα αναμένεται η κατάθεση του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το οποίο αποσύρει εν πρώτοις την αποικιακή νοοτροπία με την οποία στελεχώθηκαν τα περασμένα έτη τα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας όταν η Ελλάδα είχε εισέλθει σε μνημόνιο.
Το θεσμικό πλαίσιο είναι έτοιμο και αναμένονται οι τελικές εγκρίσεις .
Εκτιμάται δε πως θα δώσει τη δυνατότητα σε αρκετές περιπτώσεις τα μέλη του δ.σ. των τραπεζών που παρακολουθούν τις εξελίξεις εκ του μακρόθεν που διορίστηκαν ελέω του αναχρονιστικού προηγούμενου νόμου να αντικατασταθούν διαμορφώνοντας λειτουργικότερα διοικητικά συμβούλια.

Τι αλλαγές προβλέπει ο νέος νόμος σε ότι αφορά την επιλογή μελών στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών

Ο νόμος του ΤΧΣ περιελάμβανε πρόσθετα κριτήρια για την αξιολόγηση των μελών των Δ.Σ. των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ των ελληνικών αρχών και των τραπεζών το φθινόπωρο του 2015 (με τον ν. 4346/2015), στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα.
Στο προηγούμενο λοιπόν θεσμικό πλαίσιο προβλεπόταν 10 χρόνια εμπειρία για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του στους τομείς της τραπεζικής της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη 3 χρόνια ως μέλους διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Τι θα ισχύσει;

Η διάταξη όπως αυτή διαμορφώνεται πλέον και ευθυγραμμίζεται με ότι συμβαίνει και στις τράπεζες των υπολοίπων χωρών έχει ως εξής:
Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 4261/2014 και πέραν των κριτηρίων που θεσπίζονται από το Ταμείο, με τη συνδρομή ανεξάρτητου συμβούλου, η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:
(πρόταση ομόφωνη με το άρθρο 91 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ) να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία εντός των τελευταίων 12 ετών όταν πρόκειται για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρία εντός των τελευταίων επτά (7 ετών όταν πρόκειται για τα εκτελεστικά μέλη και τουλάχιστον (3 χρόνια εμπειρία, εντός των τελευταίων πέντε (5 ) ετών όταν πρόκειται για τα μη εκτελεστικά μέλη.
Η εμπειρία να προέρχεται από θητεία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και κατά προτίμηση στους τομείς τραπεζικής, ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων ή διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, μπορεί να έχει διανυθεί και σε θέσεις με συναφές αντικείμενο σε ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε συμφωνία με τον Οδηγό της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως αυτός επικαιροποιήθηκε το Μάιο του 2018 σύμφωνα με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.
Σύμφωνα με πληροφορίες εκφράζονται σκέψεις από τους αρμόδιους φορείς τα 12 χρόνια να γίνουν περισσότερα (έως 20) προκειμένου να συμπεριληφθούν ακόμη περισσότερα στελέχη και τα 7 έτη αντιστοίχως (έως και 10).

Πως θα αλλάξουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Πειραιώς

Οι επιβεβλημένες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αποτελούν συζήτηση των τριών τελευταίων ετών μεταξύ των φορέων επισπεύσθηκαν σαφώς μετά τις εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία εκτιμάται πως κομμάτι του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας θα αλλάξει προκειμένου η τράπεζα να περάσει στη νέα εποχή.
Ετσι μέλη όπως οι κ κ. Hoexter De Boeck, Berggren και Cucciani αναμένεται να αλλάξουν μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Επιπλέον το νέο θεσμικό πλαίσιο όπως και το προηγούμενο αποκλείει από τις παραπάνω θέσεις όσους τα τελευταία τρία χρόνια πριν από το διορισμό τους ασκούσαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα όπως αρχηγού Κράτους, ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή ανώτερου στελέχους πολιτικού κόμματος.
Κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του.
Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την καλή φήμη, ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση όπου αυτό προβλέπεται.
Πρόσθετα κριτήρια που προβλέπουν ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για τα συγκεκριμένα καθήκοντα εντός του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται από το Ταμείο σε συνεργασία με ανεξάρτητο σύμβουλο στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα κριτήρια θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον μια φορά ανά διετία και συχνότερα εάν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση του ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Δεν μπορεί να επιλεγεί ή να παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν ασυμβίβαστα του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
Επιπλέον οποιαδήποτε καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα αποτελεί λόγο παύσης της θητείας του μέλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία μέλη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά με επαρκή γνώση και εμπειρία, τουλάχιστον επτά ετών σε πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Τα μέλη αυτά δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι μέλη κατά τα προηγούμενα 3 χρόνια από το χρόνο διορισμού τους ούτε να έχουν υπηρετήσει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ως μέλη των οργάνων διοίκησης του Ταμείου ή ως μέλη της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α του παρόντος νόμου.
Τουλάχιστον ένα μέλος διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχει εξειδίκευση και τη διεθνή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων ή της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Το εν λόγω μέλος έχει ως μοναδική του αρμοδιότητα τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο και οι αυξήσεις κεφαλαίου

Το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να υπερασπιστεί την αξία της περιουσίας του.
Επομένως θα μπορεί να προβαίνει ή να μετέχει σε αυξήσεις κεφαλαίου υπερασπιζόμενο το μερίδιό του ιδιαιτέρως στις τράπεζες εκείνες που διακατέχει υψηλή συμμετοχή.
Με τον τρόπο αυτόν το Δημόσιο θα διασφαλίσει πως οι αυξήσεις κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων θα διενεργούνται με αποτιμήσεις πραγματικές.
Σημειώνεται πως το Bankingnews έχει πολλές φορές υπερασπιστεί αυτήν την εκδοχή που διαμορφώνει συνθήκες διάσωσης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στο πιστωτικό σύστημα της χώρας.

Τι θα γίνει μετά το 2022

Πρόβλεψη της διάδοχης κατάστασης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά τη λήξη της λειτουργίας του το 2022.
Η διάδοχη κατάσταση θα αναλάβει την περιουσία του Ταμείου εφόσον το ΤΧΣ κατέχει ακόμη μετοχές τραπεζών κάτι που θεωρείται εξαιρετικά πιθανό.
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση όμως οι ζυμώσεις μιλούν για έναν ήδη υπάρχοντα και εν λειτουργία οργανισμό του Δημοσίου που θα μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θεσμών ώστε απρόσκοπτα να διασφαλιστεί η αξία της περιουσίας που θα απομείνει στο Ταμείο μετά το 2022 και έως ότου αυτή ρευστοποιηθεί.
Η ρευστοποίηση της περιουσίας του Ταμείου θα συνεχίσει να αποτελεί τον τελικό στόχο της κυβέρνησης.

www.bankignews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης