Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 3 προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο - Έρχονται διαγραφές εταιρειών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 3 προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο - Έρχονται διαγραφές εταιρειών
Αναφορικά με θέματα ενίσχυσης της προληπτικής εποπτείας, διενεργούνται έλεγχοι με μεγαλύτερη συχνότητα σε εποπτευόμενους φορείς
Διαδικτυακή συνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα η νέα διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την πρόεδρο Βασιλική Λαζαράκου και τη συμμετοχή των αντιπροέδρων Νικολάου Κονταρούδη και Αναστασία Στάμου για τις προτεραιότητες του προεδρείου σε εθνικό επίπεδο.
Όπως σημείωσε η κ.Λαζαράκου από την αρχή της θητείας του σημερινού προεδρείου, τέθηκαν 3 προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο.
Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, η ενίσχυση προληπτικής εποπτείας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Επίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιτροπή είχε ενεργή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά όργανα για την ουσιαστική συνδιαμόρφωση των θέσεων των εποπτών.
Αναφορικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, μετά από εισήγηση της ΕΚ, ψηφίστηκε διάταξη που δίνει την δυνατότητα στην ΕΚ να προτείνει στο δικαστήριο την αλλαγή ΔΣ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (πχ σύγκρουση συμφερόντων, έλλειψης διοίκησης κλπ.).
Ψηφίστηκε ο νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Επιπλέον εκδόθηκαν δύο Κανονιστικές αποφάσεις και μία Εγκύκλιος για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις προθεσμίες που προέβλεπε ο νόμος.
Ειδικότερα:
- Κανονιστική Απόφαση για την εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση.
- Εγκύκλιος με Κατευθυντήριες Γραμμές για την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας.
- Κανονιστική Απόφαση για τον χρόνο, τη διαδικασία, την περιοδικότητα και κάθε ειδικότερο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της αξιολόγησης του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τα χαρακτηριστικά που αφορούν στα πρόσωπα που τη διενεργούν.
Επιπλέον:
- Προβλέφθηκε ένας νέος τύπος οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων για να χρησιμοποιηθεί για όχημα για επενδύσεις.
- Υποστήριξε την άρση των φορολογικών αντικινήτρων ώστε να εγκατασταθούν εταιρείες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στην Ελλάδα ακόμη και εάν ο διαχειριστής επιλέγει τα funds να βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για σημαντική παρέμβαση καθώς δίνει τη δυνατότητα να γίνεται από την Ελλάδα η διαχείριση και να είναι εδώ εγκατεστημένες οι εταιρίες, κάτι που μέχρι πρότινος δεν συνέβαινε, σημείωσε η διοίκηση της Ε.Κ.
- Με σχετικές αποφάσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει πλέον δεκτά Ενημερωτικά Δελτία στην αγγλική γλώσσα.
- Επίσης απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες κατάρτισης των ενημερωτικών δελτίων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική.
- Επίσης η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά.
Αναφορικά με θέματα ενίσχυσης της προληπτικής εποπτείας, διενεργούνται έλεγχοι με μεγαλύτερη συχνότητα σε εποπτευόμενους φορείς, εστάλησαν επιστολές σε εποπτευομένους φορείς και εισηγμένες με συγκεκριμένες υποδείξεις, πρακτικές και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από αυτές ώστε να προλαμβάνονται πρακτικές κατάχρησης αγοράς.
Θα ακολουθήσει και η αποστολή δεύτερης επιστολής με ανάλογο περιεχόμενο για επιπλέον μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση.
Για παράδειγμα, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις που έχουν τα διευθυντικά στελέχη ως προς τη διενέργεια συναλλαγών σε ευαίσθητες περιόδους.
Συστηματοποιήθηκαν οι ενέργειες για να εντοπίζονται περιπτώσεις προσώπων – νομικών και φυσικών- που καλούν το κοινό σε επενδύσεις ενώ δεν έχουν την σχετική άδεια.
Οι επόμενες ενέργειες της ΕΚ είναι η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων
για βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό κλπ. και να γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες.
Αναμορφώνεται το πλαίσιο, με τις κατάλληλες προσαρμογές που επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό ή το Ελληνικό γίγνεσθαι.
Μία τέτοια προσαρμογή είναι η έκδοση αποφάσεων για τα θέματα των κρυπτονομισμάτων όπου το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία μητρώου όλων των εταιριών που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.
Γίνεται συζήτηση με το ΧΑ το θέμα των διαγραφών εταιριών που παραμένουν σε αναστολή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να διαφαίνεται η πιθανότητα επιστροφής τους.

Γ.Κ
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS