Η εισηγμένη με αποτίμηση όση το ταμείο της και με επιπλέον περιουσιακά στοιχεία άνω των 35 εκατ.ευρώ

Η εισηγμένη με αποτίμηση όση το ταμείο της και με επιπλέον περιουσιακά στοιχεία άνω των 35 εκατ.ευρώ
Μέσω Βουλγαρίας και λόγω δικαστικής απόφασης τα ταμειακά διαθέσιμα της εισηγμένης μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω
Η πρόσφατη κατάρρευση των μετοχών εξαιτίας του ιού της Κίνας, έχει δημιουργήσει και αρκετές στρεβλώσεις στο χρηματιστηριακό ταμπλό.
Από τις πλέον χαρακτηριστικές είναι η περίπτωση τις Alpha Αστικά Ακίνητα, μίας εισηγμένης που ίσως και λόγω περιορισμένης ελεύθερης διασποράς, οι επενδυτές δεν την επιλέγουν και έτσι η στρέβλωση γίνεται και γι΄ αυτό το λόγο μεγαλύτερη.
Η εισηγμένη έχοντας υποχωρήσει 19% περίπου από την αρχή του έτους (απόδοση καλύτερη από της αγοράς, η οποία υποχωρεί κατά 41%), αποτιμάται πλέον σχεδόν όσο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που διαθέτει.
Με αποτίμηση 79 εκατ. ευρώ την περασμένη Παρασκευή 3/4, ο ισολογισμός χρήσης 2019 δείχνει πως στο τέλος της χρήσης τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν στα 78,33 εκατ. ευρώ με τις δανειακές υποχρεώσεις να είναι μηδενικές.
Αγοράζοντας δηλαδή κάποιος επενδυτής τη μετοχή παίρνει ένα όμιλο που έχει στο ταμείο του το ποσό της αποτίμησης.
Υπάρχει επίσης μία απαίτηση που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα.
Επιπλέον όμως ο όμιλος διέθετε στο τέλος του 2019 24 ακίνητα, εκ των οποίων 23 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία με λογιστική αξία 37,2 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από την εκμίσθωση ακινήτων ανήλθαν στα 2,69 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα 16,4 εκατ. ευρώ.
Η διαφορά στα έσοδα προέρχεται από εκτιμήσεις και διαχείριση ακινήτων (13,7 εκατ. ευρώ).
Τα καθαρά κέρδη λόγω προβλέψεων και αυξημένης φορολογίας υποχώρησαν στα 2,98 εκατ. ευρώ από 3,08 εκατ. ευρώ.
Το «κερασάκι» είναι απαίτηση από Ακαδημία Επιστημών Σόφιας ύψους 19,3 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µε την από 13.12.2017 απόφαση Εφετείου Σόφιας επιβλήθηκε στην «Chardash Trading» (θυγατρική της Alpha Αστικά Ακίνητα) η καταβολή δικαστικών εξόδων ύψους BGN 1.5 εκατ. (0,8 εκατ. ευρώ).
Η Εταιρία άσκησε τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων τα οποία όμως απορρίφθηκαν.
Κατά της παραπάνω αποφάσεως του Εφετείου Σόφιας η Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Βουλγαρικού Ακυρωτικού η οποία απορρίφθηκε από το Βουλγαρικό Ακυρωτικό και επικυρώθηκε η απόφαση του Εφετείου Σόφιας για την καταβολή δαπανών ύψους BGN 38,3 εκατ. (19,5 εκατ. ευρώ).
Στις 09.10.2019 η Chardash πέτυχε επί τη βάσει της παραπάνω υπ’ αριθµ. 2611/2017 αμετάκλητης αποφάσεως του Εφετείου Σόφιας την έκδοση από το Πρωτοδικείο Σόφιας διαταγής εκτελέσεως κατά της BAS για την είσπραξη του προαναφερθέντος ποσού των δαπανών ύψους BNG 38.330.490 ή 19.598.369 ευρώ.
Ήδη η «Chardash Trading», βρίσκεται στο στάδιο εκτελέσεως της ως άνω Εφετειακής αποφάσεως για την είσπραξη του ως άνω ποσού των δαπανών, ενώ διεξάγονται μεταξύ των μερών και συζητήσεις για τη διευθέτηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων.
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την χρηματοοικονομική θέση της BAS καθώς και την εκτιμηθήσα αξία του προς απόδοση ακινήτου (17,6 εκατ. ευρώ), ο όμιλος εκτιμάει ότι θα ικανοποιηθεί η ως άνω απαίτηση ποσού 19.308.014 ευρώ, ενώ έχει αναγνωρίσει στις «Λοιπές υποχρεώσεις» ποσό ύψους 2.196.918 ευρώ που αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της απαίτησης αυτής και της αναπόσβεστης αξίας του εν λόγω ακινήτου.  

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS