Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Στο -25% εισφορές σε Ελ. Επαγελματίες - Από το 2021 Προαιρετική εφάπαξ και Επικουρική ασφάλιση Επαγγελματιών

Στο -25% εισφορές σε Ελ. Επαγελματίες - Από το 2021 Προαιρετική εφάπαξ και Επικουρική ασφάλιση Επαγγελματιών
Επίσης σε άλλη εγκύκλιο προβλέπεται για τους αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και αστυνομικούς της ΕΛΑΣ, η προαιρετική ασφάλιση σε επικούριση και εφάπαξ.
Μέχρι 10 Απριλίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανέστειλαν δραστηριότητα μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο με έκπτωση 25%, ενώ μεταφέρονται οι ρυθμίσεις του Μαρτίου σε ΟΑΕΕ και ΟΓΑ για τις 30 Ιουνίου.
Επίσης σε άλλη εγκύκλιο προβλέπεται για τους αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και αστυνομικούς της ΕΛΑΣ, η προαιρετική ασφάλιση σε επικούριση και εφάπαξ.

Ειδικότερα, με υπουργική Απόφαση παρατείνεται για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, καθώς και για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 31/03/2020 κατά τρεις (3) μήνες.
Αντίστοιχα παρατείνεται και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν δικαίωμα υπαγωγής εφόσον έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται σε απαγόρευση λειτουργίας.
Έτσι, η δόση Μαρτίου θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30/06/2020.
Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των συγκεκριμένων ρυθμίσεων παρατείνεται κατά τρεις μήνες.
Με έκπτωση οι εισφορές Φεβρουαρίου Μαρτίου στον ΟΑΕΕ
Η έκπτωση 25% αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2020 και θα πρέπει να πληρωθούν έως τις 10 Απριλίου, εφόσον αναρτηθούν τις επόμενες μέρες τα ειδοποιητήρια.
Με την έκπτωση όσοι ασφαλίζονται στην κατηγορία θα πληρώνουν:
•    1η κατηγορία  220 -165 ευρώ
•    2η κατηγορία 262 - 196,5 ευρώ
•    3η κατηγορία 312 - 234 ευρώ
•    4η κατηγορία   373 -  279,75 ευρώ
•    5η κατηγορία  435  - 326,25 ευρώ
•    6η κατηγορία  576 - 432 ευρώ
 Την έκπτωση δεν δικαιούνται όσοι κάνουν χρήση του μέτρου παράτασης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών λόγω της διασποράς του κορωνοιού.
 Προαιρετική Επικουρική και Εφάπαξ Ασφάλιση Ελ. Επαγγελματιών –Υγειονομικών και Αγροτών από τον Ιανουάριο του 2021
Για πρώτη φορά δίδεται από 1.1.2021 και εφεξής η δυνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς, στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καθώς και σε όσα πρόσωπα βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης που εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον κλάδο επικουρική ασφάλισης να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης μετά από σχετική αίτησή τους.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα αναλάβουν μισθωτή απασχόληση θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, ήτοι από 1.1.2021 έως και 31.5.2022, 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη και από 1.6.2022 και εφεξής 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη.
Όσοι είναι υγειονομικοί αυτοαπασχολούμενοι ή ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ θα καταβάλλουν τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων της παρ.3 του ιδίου άρθρου, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα.
Ασφαλιστικές κατηγορίες    ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2021 έως 31/5/2022)    ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/6/2022)
1η κατηγορία    42    39
2η κατηγορία    51    47
3η κατηγορία    61    56
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών από 1-1-2021, σε όλα τα πρόσωπα που δεν ασφαλίζονται για εφάπαξ παροχή, ήτοι σε όλους τους μισθωτούς, τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν ασφαλίζονται σε κάποιον άλλο φορέα (ΝΠΙΔ, επαγγελματικό ταμείο, κ.α.).
Ανάλογη δυνατότητα παρέχεται και στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
Η ρύθμιση αφορά στα πρόσωπα, που από 1-1-2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και καταλαμβάνει όσους δεν ανήκουν στα ασφαλιστέα πρόσωπα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στα οποία δεν προβλέπεται η ασφάλισή τους για εφάπαξ παροχή από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.
Η εισφορά των ανωτέρω προσώπων, ορίζεται στην περίπτωση από 1-1-2021, μηνιαία σε ποσοστό 4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους.
Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του πρ. ΟΓΑ και έμμισθοι δικηγόροι (που δεν ασφαλίζονται στο πρ. ΤΠΔΑ ή σε άλλο φορέα Πρόνοιας), καταβάλλουν εισφορές βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών.

ΥΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Ασφαλιστικές Κατηγορίες    Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ
1η κατηγορία    26
2η κατηγορία    31
3η κατηγορία    37
Προαιρετική ασφάλιση της ΕΛΑΣ
Ακόμα προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής όλου του μόνιμου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικών, συνοριοφυλάκων, ειδικών φρουρών και του πολιτικού προσωπικού ασφαλισμένου στο ΤΠΥΑΠ) καθώς και όλου του μόνιμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
Η ενιαία αυτή ρύθμιση προσφέρει απλοποίηση της διαδικασίας ασφάλισης και ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ όλων των εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυνομικών, συνοριοφυλάκων και ειδικών φρουρών) και του Πυροσβεστικού Σώματος και επιπροσθέτως, δίνει τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του ίδιου του ασφαλισμένου για διπλή ασφάλιση σε Κλάδο Πρόνοιας δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με καταβολή αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και δικαίωση δεύτερης εφάπαξ παροχής κατά την αποχώρησή του από την υπηρεσία.
Σε ότι αφορά στο ύψος των εισφορών, αυτές αντιστοιχούν στις κρατήσεις που επιβάλλονται στους ασφαλισμένους του πρ. ΤΠΔΥ.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php:65) in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 755