Πότε οι προμηθευτές πρέπει να κατεβάζουν το διακόπτη ρεύματος - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Πότε οι προμηθευτές πρέπει να κατεβάζουν το διακόπτη ρεύματος - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Το άρθρο 29 του Κώδικα Προμήθειας περιγράφει με σαφήνεια την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος
Ο χρόνος διακοπής ρεύματος σε αυτούς που καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς είναι το νέο πεδίο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στη ΔΕΗ και στους ιδιώτες προμηθευτές.
Η κρατική επιχείρηση αντιμετωπίζει πιο ελαστικά το θέμα των διακοπών ρεύματος, παρότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μέσα από τον Κώδικα Προμήθειας, ορίζει με ακρίβεια τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο πάροχος πριν κατεβάσει τον διακόπτη του ρεύματος.
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 29 περιγράφει με σαφήνεια την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος.
Στην περίπτωση που η ημερομηνία εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού είναι Κυριακή ή επίσημη αργία, ως ημερομηνία εμπρόθεσμης εξόφλησης θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ο προμηθευτής δύναται να προβλέπει δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού ρεύματος σε δόσεις, ειδικά για τους πελάτες που είτε είναι οικονομικά ασθενείς, είτε δυσκολεύονται να πληρώσουν το λογαριασμό, λόγω ασυνήθιστης μεταβολής της κατανάλωσης τους.
Ο Κώδικας Προμήθειας προβλέπει ότι η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού που παρέχεται από τον προμηθευτή, ορίζεται από την ημερομηνία παράδοσης του λογαριασμού στο ταχυδρομείο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι 20 ημέρες.
Για τους ευάλωτους πελάτες η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα ημέρες.
Όταν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός δεν εξοφληθεί στις αρχικές ημερομηνίες, ο προμηθευτής οφείλει να επικοινωνήσει με τον πελάτη για το ύψος της οφειλής.
Στην περίπτωση που ο πελάτης διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του για το λογαριασμό θα πρέπει να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή, που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.
Στη συνέχεια ο πάροχος αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμής οφειλής στον αμέσως επόμενο λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό ατόκως στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου λογαριασμού.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εντός της κανονικής προθεσμίας εξόφλησης του νέου λογαριασμού.
Ο Κώδικας Προμηθειών προβλέπει ότι στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμό, ο προμηθευτής δύναται να καταστήσει τον πελάτη υπερήμερο όταν εξαντληθεί και το δεύτερο δεκαήμερο για την οριστική εξόφληση του λογαριασμού.
Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει την πρόθεση του για την καταγγελία της σύμβασης και τη διακοπή ρεύματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προμηθευτής δεν δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας και να διακόπτει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω υπερημερίας του πελάτη ως προς τη εξόφληση ληξιπρόθεσμών οφειλών, στην περίπτωση που οι εν λόγω οφειλές αμφισβητούνται εγγράφως από τον πελάτη και εκκρεμεί επίλυση, εξώδικη ή ένδικη, της διαφοράς.
Τέλος να σημειωθεί η δυνατότητα προμηθευτή να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 δεν ισχύει για τους ευάλωτους πελάτες για τους μήνες Δεκέμβριο έως Μάρτιο και τον Ιούλιο και Αύγουστό ενώ παντελώς εξαιρούνται οι πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.
Στελέχη ιδιωτικών εταιρειών προμηθευτών λένε ότι η ΔΕΗ δεν «φοβάται» τις ζημιές, λειτουργεί με ανοχή και θεωρούν ότι καταστρατηγεί τον Κώδικα Προμήθειας σε βάρος του ανταγωνισμού.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS