Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Galaxy Cosmos Mezz Plc: Κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023

Galaxy Cosmos Mezz Plc: Κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023
Η εταιρία έχει εισπράξει μέχρι τον Ιούνιο 2023 συνολικό ποσό ύψους €5,8 εκατ από την αποπληρωμή κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ενώ επιπλέον ποσό €2,1 εκατ. εντός του Ιουλίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (“Εταιρεία”), σε συνεδρία του στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 2022 και οι κοινές μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη γενική κατηγορία («ΕΝ.Α. PLUS») της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 31 Οκτωβρίου 2022.
H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 46,3% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Alpha Services and Holdings SA στην Εταιρεία (“Ομολογίες”) στις 14 Ιουλίου 2022 με αξία €22.495.540.
Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 παρουσιάζονται παρακάτω:
8_40.JPG
Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς.
Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (περίπου 60% (2022: 73%) του ενεργητικού της).
Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την αποπληρωμή κουπονιών των Ομολογιών.
Αυτή η αποπληρωμή κουπονιών εξαρτάται από το συνολικό ποσό των εσόδων των εκδοτών (SPVs τιτλοποίησης), τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα προτεραιότητας πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης ή αναβολής.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης