Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Fourlis: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος David Watson - Στις 16/6 η ΓΣ, τί θα συζητηθεί

tags :
Fourlis: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος David Watson - Στις 16/6 η ΓΣ, τί θα συζητηθεί
Παραίτηση του αντιπροέδρου στη FOURLIS
Σχετικά Άρθρα
Η «FOURLIS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει την παραίτηση του κου David Watson του Arthur από τη θέση του ανεξάρτητου Αντιπρόεδρου Δ.Σ., ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για προσωπικούς λόγους, με ισχύ από 24 Μαΐου 2023.

Μετά την ως άνω παραίτηση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Στυλ. Φουρλής, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
2. Δάφνη Αν. Φουρλή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
3. Δημήτριος Ε. Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Λήδα Σ. Φουρλή, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
5. Στυλιανός Μ. Στεφάνου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Μαρία Σ. Γεώργαλου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Νικόλαος Π. Λαβίδας, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Σταυρούλα Α. Καμπουρίδου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Στις 16/6 η ΓΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 16η
Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Παρέχεται προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλισθεί επαρκώς η δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται κατωτέρω.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022.
2. Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
6. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.
7. Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
9. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
10. Έγκριση – επικύρωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
11. Έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2017 προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
12. Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικώτερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.606.597 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης