Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κυριακούλης: Αναστροφή ζημιών στο 9μηνο 2022 - Οριακά κέρδη 68.043 ευρώ

Κυριακούλης: Αναστροφή ζημιών στο 9μηνο 2022 - Οριακά κέρδη 68.043 ευρώ
Κέρδη 68.043  ευρώ στο 9μηνο ανακοίνωσε η εταιρεία από ζημιές 617.245  ευρώ πέρσι
Σχετικά Άρθρα
Αναστροφή ζημιών στο 9μηνο 2022 πραγματοποίησε η Κυριακούλης τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Μητρικής. 
Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση του κύκλου εργασιών στα 25,41 εκατ. ευρώ, κατά 32,17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι:
Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος για το τρίτο τρίμηνο 2022, για το ενιάμηνο 2022 και τα συγκριτικά αυτών:

 kyriakoulis1.JPG

Τα Έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2022 για τη Μητρική εμφάνισαν μείωση κατά 269.523 € ή 9,44% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2022 εμφάνισαν αύξηση 236.092 € ή 6,65% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.
Τα Έσοδα πωλήσεων του τρίτου τριμήνου 2022 για τον Όμιλο εμφάνισαν αύξηση κατά 374.187 € ή 7,07% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σωρευτικά τα Έσοδα πωλήσεων περιόδου 1/1-30/9/2022 εμφάνισαν αύξηση 6.184.293 € ή 32,17% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο.
Στο τρίτο τρίμηνο 2022 η Μητρική πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, αυξημένα κατά 168.025 € ή 16,68% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2021, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2022 πραγματοποίησε ζημίες μετά από φόρους, αυξημένες κατά 109.339 € ή 67,26% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο. 
Στο τρίτο τρίμηνο 2022 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους, μειωμένα κατά 240.431 € ή 13,61% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2021, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2022 πραγματοποίησε αναστροφή των ζημιών μετά από φόρους της συγκρίσιμης περιόδου σε κέρδη, ήτοι από ζημιές 607.360 € παρουσίασε κέρδη 75.735 €.
Στο τρίτο τρίμηνο 2022 ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, μειωμένα κατά 74.804 € ή 4,67% σε σχέση με εκείνα της συγκρίσιμης περιόδου του 2021, ενώ σωρευτικά στη περίοδο 1/1-30/9/2022 πραγματοποίησε αναστροφή των ζημιών μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής της συγκρίσιμης περιόδου σε κέρδη, ήτοι από ζημιές 617.245 € σε κέρδη 68.043 €.
Σημειώνεται ότι, η Μητρική και ο Όμιλος κατά το ενιάμηνο του 2022 και του 2021 δεν είχαν έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε λοιπά συνολικά εισοδήματα.
Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης κατά την 30/9/2022 και τα συγκριτικά αυτών:
kyriakoylus2.JPGΑπό τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα: 
Η Καθαρή Θέση της Μητρικής μειώθηκε κατά 271.899 € ή 1,41% συγκρινόμενη με εκείνη της 31/12/2021.
Το Σύνολο Καθαρής Θέσης Ιδιοκτητών Μητρικής αυξήθηκε κατά 75.734 € ή 0,59% συγκρινόμενο με εκείνο της 31/12/2021.
Την 30/9/2022 τα δάνεια της Μητρικής συνιστούν το 15,56% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Ως προς τη ληκτότητα τους αποτελούνται κατά 21,32% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά 71,50% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά 7,18% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 η Μητρική δεν εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 300.528 €. Κατά το ενιάμηνο του 2022 η Μητρική δεν εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 977.905 €.
Την 30/9/2022 τα δάνεια του Ομίλου συνιστούν το 14,42% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων. Ως προς τη ληκτότητα τους αποτελούνται κατά 22,66% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μικρότερης ή ίσης του ενός έτους, κατά 75,17% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής μεταξύ ενός και πέντε ετών και κατά 2,17% από δάνεια με διάρκεια αποπληρωμής άνω των πέντε ετών.
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 ο Όμιλος δεν εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 300.528 €. Κατά το ενιάμηνο του 2022 ο Όμιλος δεν εισέπραξε κεφάλαια από δανεισμό, ενώ αποπλήρωσε δάνεια καταβάλλοντας 1.163.933 €.
 
Επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης     

Η αρνητική επίδραση της αύξησης του κόστους παροχής ενέργειας επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου κρίνεται διαχειρήσιμη. Η κατανάλωση ενέργειας των ενοποιούμενων εταιρειών αφορά κατά κύριο λόγο την ηλεκτροδότηση κτιρίων γραφείων, κτιρίου στάθμευσης οχημάτων και λιμενικών εγκαταστάσεων, ενώ ελάχιστο μέρος αυτής αφορά την ηλεκτροδότηση των σκαφών αναψυχής κατά τη χρονική διάρκεια του ελλιμενισμού τους. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας περιόδου 1/1/2022-30/9/2022 ως ποσοστό των εσόδων πωλήσεων αυτής της περιόδου, για εκείνες τις εταιρείες που έχουν την μεγαλύτερη συνεισφορά στα ενοποιημένα έσοδα πωλήσεων:
kyriakoulis3.JPG

Από τα αριθμητικά δεδομένα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η αύξηση του κόστους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας άσκησε έντονη πίεση στα αποτελέσματα των θυγατρικών ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε., γεγονός το οποίο οδήγησε την μεν πρώτη σε αναπροσαρμογή των χρεώσεων που πραγματοποιεί στους πελάτες-πλοιοκτήτες για τη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη αναψυχής τους, τη δε δεύτερη σε αναπροσαρμογή των τιμών στάθμευσης οχημάτων.
Τέλος επισημαίνεται ότι, όλες οι εγκαταστάσεις του Ομίλου χρησιμοποιούν για τον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ορθολογική (ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες) ρύθμιση θερμοκρασίας κατά την χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων.
 
Επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία

Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2022 στην Ουκρανία και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, η συνεπακόλουθη επιβολή κυρώσεων από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία, και η αντίδραση της τελευταίας με την έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών, οι οποίες προειδοποιούν για κινδύνους και ανεπιθύμητες συμπεριφορές στις οποίες ενδέχεται να εκτεθούν Ρώσοι πολίτες κατά την παραμονή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέτρεψαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ρωσίας από το να κάνουν διακοπές στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ο Όμιλος λειτουργεί σημεία εξυπηρέτησης ναυλωτών (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Γαλλία, Μάλτα, Ισπανία και Καραϊβική).
Επιπρόσθετα, τα ταξίδια αναψυχής δεν αποτελούν προτεραιότητα για τους πολίτες χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση (όπως είναι σήμερα η Ουκρανία). Οι ναυλώσεις σκαφών αναψυχής χωρίς μόνιμο πλήρωμα επηρεάστηκαν ελάχιστα, διότι το μερίδιο των ναυλωτών που προέρχονται τόσο από την Ρωσία όσο και από την Ουκρανία εμφανίζεται διαχρονικά μικρό. Πιο συγκεκριμένα:
Το έτος 2019, πριν την πανδημία της νόσου COVID – 19, το μερίδιο των ημερών ναύλωσης που κλείστηκαν από ναυλομεσιτικά πρακτορεία εγκατεστημένα στη Ρωσία στο σύνολο των ημερών ναύλωσης που εκτελέστηκαν από σκάφη αναψυχής που διαχειρίζεται ο Όμιλος ήταν 1,66%. Το μερίδιο αυτό για το έτος 2021, πριν την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, ήταν 1,06%, ενώ για το έτος 2022 υπολογίστηκε ίσο με 0,30%.
Το έτος 2019 το μερίδιο των ημερών ναύλωσης που κλείστηκαν από ναυλομεσιτικά πρακτορεία εγκατεστημένα στην Ουκρανία στο σύνολο των ημερών ναύλωσης που εκτελέστηκαν από σκάφη αναψυχής που διαχειρίζεται ο Όμιλος ήταν 0,25%. Το μερίδιο αυτό για το έτος 2021 ήταν 0,77%, ενώ για το έτος 2022 υπολογίστηκε ίσο με 0,11%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης