Επιχειρήσεις

Ideal: Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κάλυψη από Byte

Ideal: Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κάλυψη από Byte
Η αύξηση γίνεται με την έκδοση 6.288.293 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με την εισφορά των μετοχών της εταιρείας BYTE COMPUTER

Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ideal που έγινε στις 25 Ιουλίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των 2.515.317,20 ευρώ με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία, με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κάλυψη από τις μετοχές της Byte Computers.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Ideal Holdings αναφέρει:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας:
Α) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 288.293 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 η
καθεμία, με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, με τη διαφορά να άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”,
Β) αποφάσισε την κάλυψη της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου εξ’ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και δη με τις μετοχές της εταιρείας BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε υπέρ των μετόχων της εν λόγω εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν
αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως τη Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, με προθεσμία κάλυψης τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα που θα καταχωρισθεί η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρείας, δεν θα παρασχεθεί δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορές σε είδος,
Γ) ενέκρινε (i) την από 30.6.2022 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος (ii) την από 30 Ιουνίου 2022, «Έκθεση Αποτίμησης βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018» στα Πλαίσια της Εισφοράς της Εταιρείας ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE, στην Εταιρεία IDEAL HOLDINGS AE, η οποία υπογράφεται από την ελεγκτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική» και (iii) την από 30 Ιουνίου 2022, “Έκθεση Γνωμοδότησης με βάση τις παραγράφους 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της Επικείμενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας IDEAL HOLDINGS AE με κάλυψη αυτής μέσω Εισφοράς της Εταιρείας BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.” η οποία υπογράφεται από την ελεγκτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική»
Δ) αποφάσισε τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου κατ’ άρθρο 28 του ν. 4548/2018,
Ε) αποφάσισε τον ορισμό ως προθεσμίας καταβολής του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που θα καταχωρισθεί η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., ΣΤ) αποφάσισε την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης με
την προσθήκη της υποπαραγράφου (ιμ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, η οποία θα έχει ως εξής: (ιμ) Με την από 25η Ιουλίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή
 διάθεσης €4,15 εκάστη, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «BYTE COMPUTER AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά 100%. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, ύψους €23.581.098,75 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €15.105.420.80, διαιρούμενο σε 37.763.552 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η
κάθε μία.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, προκειμένου να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των €251.532 το οποίο αντιστοιχεί στο 10% των μετοχών των υπολοίπων μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Προαιρετική Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχτηκαν νομίμως και εγκύρως, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που θα υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή, και η εξουσία αυτή για την έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου να έχει ανώτατη διάρκεια ένα (1) έτος, από τη στιγμή της χορήγησής της.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την αλλαγή της χρήσης 224.713 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο
του τρέχοντος Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, προκειμένου αυτές να μπορούν να χορηγηθούν στους αποδεχόμενους μετόχους ΒΥΤΕ, ως Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, αντί των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο
πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τους ήδη αποφασισθέντες σκοπούς του προγράμματος, που είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση των μετοχών που θα
αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν τελικώς θα κάνει χρήση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής που του έχει παρασχεθεί από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

www.bankingnwews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο