Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Trastor: Με 98,36% η Τράπεζα Πειραιώς μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση

tags :
Trastor: Με 98,36% η Τράπεζα Πειραιώς μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση
H Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει πλέον το 98,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς για το σύνολο των μετοχών της Trastor ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Όπως αναφέρει η Trastor, 197 Μέτοχοι αποδέχθηκαν  τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 2.427.450 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,61% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ως εκ τούτου, η Πειραιώς ελέγχει πλέον το 98,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με την πληρωμή του τιμήματος 1,25 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους που αποδέχτηκαν τη ΔΠ να ξεκινούν περίπου στις 24 Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και δοθέντος ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

  • Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς.
  • Υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου).
  • Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., δεδομένης και της υποχρέωσης της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ.

Η ανακοίνωση

1 Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο
Προτείνων στις 23.03.2022 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») προς τους
μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου
των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε
μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων την
Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 4.904.553 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε
3,25% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα 1,25 Ευρώ ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το
«Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).
Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία
γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο
Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η
«Ε.Κ.») στις 18.05.2022 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν
χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση

2 Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 23.05.2022 και έληξε την 20.06.2022. Κατά τη διάρκεια
της Περιόδου Αποδοχής, 197 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια
Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 2.427.450
Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,61% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι
«Προσφερθείσες Μετοχές»).
Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των
Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον
Προτείνοντα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 148.250.467 Μετοχές και 148.255.067
δικαιώματα ψήφου στα οποία περιλαμβάνονται 4.600 δικαιώματα ψήφου που ασκεί
δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,36% περίπου του συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3 Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα
ξεκινήσει περί την 24.06.2022. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα
στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές
χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην
υπ' αρ. 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων
ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου
Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με
πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/
Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ στη μεταβίβαση των
Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον
Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος

4 Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους
Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:
α. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση
223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για
την καταχώριση της οποίας υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων
μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την
τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής
των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.), με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το
μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε
Αποδεχθέντα Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών και
β. ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε
0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.
Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και δοθέντος ότι ο
Προτείνων κατέχει ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90%
του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρείας, ο Προτείνων:
 Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την
απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.
 Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά
όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση
με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου).
 Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών
από το Χ.Α., δεδομένης και της υποχρέωσης της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ σύμφωνα με το
άρθρο 23 του Ν. 2778/2009.

5 Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->