Επιχειρήσεις

Έλαστρον: Στις 19 Ιουλίου διανομή μεικτού μερίσματος 0,027 ευρώ

Έλαστρον: Στις 19 Ιουλίου διανομή μεικτού μερίσματος 0,027 ευρώ
Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 ορίστηκε η 16η Ιουλίου 2021

Τη διανομή μερίσματος (μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου εισοδήματος) 0,027 ευρώ ενέκρινε η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της Έλαστρον.
Όπως ανακοίνωσε, ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 ορίστηκε η 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (record date), η 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.
Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2020 ορίστηκε η 22η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.
Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 2. Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), η διανομή μερίσματος και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης διανομής μερίσματος. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μικτού ποσού μερίσματος (μετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου εισοδήματος) ευρώ 0,027, καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής, ως ακολούθως: A) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020 η 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Β) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (record date), η 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2020 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η 22η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη.
 3. Εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
 4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).
 5. Εγκρίθηκε η έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 6. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Σταμέλου Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841 και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Τέντε Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 170611 από την ελεγκτική εταιρεία RSM GREECE AE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο "RSM GREECE A.E." για την χρήση 2021 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
 7. Επικυρώθηκε η από 5ης Αυγούστου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριου Στυλιανού Κουτσοθανάση του Χρήστου, από τον κύριο Βασίλειο Μάνεση του Νικολάου.
 8. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
 9. Εγκρίθηκε η εκλογή του κύριου Νικόλαου Γεωργιάδη του Ηρακλή και της κυρίας Σμαραγδής Αθανασάκου του Γεωργίου ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στην Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
 11. Αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).
 12. Επικυρώθηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της.
 13. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης