Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

EΛΤΟΝ: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

EΛΤΟΝ: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου
ΕΛΤΟΝ: Συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου
Σχετικά Άρθρα

Στον Αυλώνα, σήμερα 27 Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία ‘’ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ’’ στη περιοχή ΒΙ.ΠΑ. Ντρασέζα Αττικής, συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν με την Απόφαση 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στις 26/05/2021 και ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 27/05/2021 (βάσει του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020).
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ., από δε τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ., δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό. Η Γ.Σ. όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ. το δε Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα υπόλοιπα τρία (3).
Παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

  • Ειρηναίος Θεοδώρου, τρίτο πρόσωπο και ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του νέου νόμου Ν.4706/2020 από την έναρξη ισχύος του, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στον ελεγκτική και λογιστική, καθόσον είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή και διαθέτει πολυετή θεωρητική και επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, στην κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στην προετοιμασία προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών αναφορών.
  • Ειρηναίος Θεοδώρου, τρίτο πρόσωπο και ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του νέου νόμου Ν.4706/2020 από την έναρξη ισχύος του, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στον ελεγκτική και λογιστική, καθόσον είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή και διαθέτει πολυετή θεωρητική και επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, στην κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στην προετοιμασία προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών αναφορών.
  • Ειρηναίος Θεοδώρου, τρίτο πρόσωπο και ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του νέου νόμου Ν.4706/2020 από την έναρξη ισχύος του, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στον ελεγκτική και λογιστική, καθόσον είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή και διαθέτει πολυετή θεωρητική και επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, στην κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στην προετοιμασία προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών αναφορών.
  • Χρήστος Πουλής, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος είναι απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου επί 25ετία.
  • Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου και υποκλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι τα Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες – προμηθευτές Βιομηχανίας. Της συνεδρίασης προεδρεύει, ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, ο οποίος, υφισταμένης νόμιμης απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η επιτροπή ελέγχου εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα Μόνο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα»

Τα μέλη της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους αποφάσισαν ομόφωνα όπως η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής: - Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου και της Αθανασίας, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ’ αριθμ. {…} ΑΔΤ του Τ.Α {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, e mail {…}, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και κατάλληλη εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική καθότι είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 4016), τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, Πρόεδρος. - Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος της υπ’ αριθμ. {…} ΑΔΤ του Τ.Α. {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, e mail {…}, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος. - Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ’αριθμ. {…} ΑΔΤ του Τ.Α. {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, e mail {…}, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος (…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ’αριθμ. {…} ΑΔΤ του Τ.Α. {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, e mail {…}, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αυτή του παρόντος Δ.Σ. της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, ήτοι μέχρι 16/6/2023. Έπειτα, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφεται το εν λόγω πρακτικό. Θεοδώρου Ειρηναίος (Πρόεδρος, τρίτο – ανεξάρτητο - πρόσωπο) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης (Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) Αντώνιος Μούζας (Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) Χρήστος Πουλής (Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης