Αναλύσεις – Εκθέσεις

DBRS για Πειραιώς: Στο «B» η αξιολόγηση, σταθερό το trend - Μεγάλη πρόοδος, προβληματισμός για κέρδη και κεφαλαιακή θέση

DBRS για Πειραιώς: Στο «B» η αξιολόγηση, σταθερό το trend - Μεγάλη πρόοδος, προβληματισμός για κέρδη και κεφαλαιακή θέση
Η DBRS αναφέρει ότι το προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας παραμένει ευάλωτο σε κραδασμούς
Σχετικά Άρθρα

Στο «Β» όρισε την αξιολόγηση για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Τράπεζας Πειραιώς ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Ratings, με το trend να θεωρείται σταθερό (stable).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η DBRS, η Πειραιώς ΑΕ, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020, είναι 100% θυγατρική της Piraeus Financial Holdings S.A., μιας χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση «Β» αντικατοπτρίζει το ισχυρό εγχώριο δίκτυο του Ομίλου στη λιανική και εταιρική τραπεζική και τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει σε ό,τι αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Μια αναβάθμιση θα απαιτούσε περαιτέρω βελτίωση της υποκείμενης κερδοφορίας της και συνεχή πρόοδο στη μείωση των NPEs, με την παράλληλη διατήρηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας σε επαρκή επίπεδα.
Μια υποβάθμιση είναι πιθανή στην περίπτωση που διαπιστωθεί νέα συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν μετά την άρση των τρεχόντων μέτρων στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης.
Επίσης, μια υποβάθμιση είναι πιθανή εφόσον υπάρξει επιδείνωση όσον αφορά την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου.

Κίνδυνοι

Η Πειραιώς είναι ένας από τους τέσσερις συστημικούς τραπεζικούς ομίλους στην Ελλάδα με συνολικό ενεργητικό 75,4 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 και ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.
Μετά από μια παρατεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση του ελληνικού δημοσίου χρέους, ο Όμιλος στοχεύει στο να ενισχύσει τα έσοδά του και τη λειτουργική του αποτελεσματικότητα, να βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού του, να ενισχύσει τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και να αυξήσει τους όγκους δανείων, για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας από την πανδημία.
Η DBRS Morningstar σημειώνει ότι η Πειραιώς έχει σημειώσει πρόοδο, με σημαντική μείωση του επιπέδου των NPEs, ωστόσο η ισχύς της παραμένει περιορισμένη, δεδομένου ότι παρουσιάζει ακόμη υψηλό επίπεδο NPEs, υποτονική ζήτηση για εκταμιεύσεις δανείων και μέτρια διαφοροποίηση.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου κατά περίπου 1,4 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παραμένει ο κύριος μέτοχος του Ομίλου με ποσοστό 27%, σημαντικά μειωμένο από 61,3% τον Ιανουάριο του 2021, όταν δεν αποπληρώθηκε κουπόνι της ΕΚΤ για τα Contingent Convertible Bonds (CoCos) ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων ευρώ – κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή τους σε κοινές μετοχές.
Επιπλέον, αν και ο Όμιλος έχει βελτιώσει την υποκείμενη κερδοφορία, το υψηλό κόστος κινδύνου συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τα κέρδη του.
Σύμφωνα με την DBRS, η Πειραιώς είναι υγιής, αν και ευάλωτη σε κραδασμούς.
Ως εκ τούτου, πρέπει να αποκαταστήσει την κερδοφορία της και να βελτιώσει περαιτέρω το προφίλ κινδύνου της.
Το «σταθερό» trend αντανακλά το ότι οι κίνδυνοι είναι, σε γενικές γραμμές,εξισορροπημένοι, δεδομένου ότι η μείωση των NPEs θα συνεχιστεί και ως εκ τούτου η Τράπεζα θα είναι σε θέση να διαχειριστεί την υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων λόγω της COVID-19.
Οι δείκτες κεφαλαίου είναι επί του παρόντος άνετα πάνω από τα όρια που ζητά η αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Οι δείκτες ποιότητας ενεργητικού της Πειραιώς έχουν βελτιωθεί σημαντικά το εννεάμηνο του 2021, κυρίως λόγω της πώλησης ή/και της τιτλοποίησης NPEs, ωστόσο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, παραμένουν πολύ αδύναμοι.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, τα ακαθάριστα NPEs ανέρχονταν σε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 74% σε σύγκριση με το τέλος του 2020 και μειωμένα κατά 84% από την κορυφή τους το γ’ τρίμηνο του 2015.
Ωστόσο, αυτό μεταφράζεται σε NPEs στο 16% ή 15% μετά τη συμφωνηθείσα πώληση χαρτοφυλακίου με NPEs ναυτιλιακών εταιρειών ύψους 0,4 δισεκατομμύρια ευρώ, από 45% στο τέλος του 2020.
Επίσης, η πλειονότητα των αναστολών στις πληρωμές (μορατόρια) έχει λήξει, με τα σε αναστολή δάνεια να μην ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1,3% του συνόλου των καθαρών δανείων.
Η επιδείνωση μετά την άρση στα μορατόρια πληρωμών ήταν μικρότερη από την αρχική εκτίμηση του Ομίλου με περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ νέων ακαθάριστων εισροών NPEs.
Σε κάθε περίπτωση, η παράταση του Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων «Ηρακλής» μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 θα βοηθήσει επίσης την Πειραιώς να επιτύχει τον στόχο για ΝPEs στο 9% μέχρι τις αρχές του 2022.

Χρηματοδότηση

Οι καταθέσεις πελατών παραμένουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης για την Πειραιώς, αντιπροσωπεύοντας το 77% της συνολικής χρηματοδότησης στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, που συνεπικουρείται από την ΕΚΤ, στο 20%, και τους τίτλους χρέους, στο 2%.
Ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων και της μείωσης του χαρτοφυλακίου δανείων, ο καθαρός δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε στο 64% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021.
Το ίδιο διάστημα, ο δείκτης Κάλυψης (LCR) ήταν στο 199% και ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) στο 123%.
Οι δε πληρωμές ομολόγων που λήγουν το 2022 είναι διαχειρίσιμες.
Από την άλλη, η DBRS αναφέρει ότι το προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας της Τράπεζας παραμένει ευάλωτο σε κραδασμούς και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η βελτίωση της κερδοφορίας και του προφίλ κινδύνου.

Έσοδα - Ζημίες

Τα τελευταία χρόνια η Πειραιώς σημείωσε πρόοδο για την αποκατάσταση της κερδοφορίας της, ωστόσο το υψηλότερο κόστος κινδύνου λόγω της COVID-19 το 2020 και οι τιτλοποίησεις το εννεάμηνο του 2021 είχαν ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να παρουσιάσει περαιτέρω ζημίες (ζημίες προ φόρων 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημαντικά αυξημένες από ζημίες προ φόρων 133 εκατομμυρίων ευρώ το εννεάμηνο του 2020).
Από την άλλη, τα βασικά τραπεζικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2021, λόγω της ανάκαμψης των καθαρών προμηθειών που επηρεάστηκαν από τα lockdown το 9μηνο του 2020.
Ο λόγος κόστους προς έσοδα ήταν 38% το ίδιο διάστημα του 2021, από 48%, υποστηριζόμενος από υψηλότερα έσοδα τα οποία, ωστόσο, περιλάμβαναν σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη συναλλαγών.
Οι απομειώσεις δανείων ανήλθαν συνολικά σε 4,1 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, σημαντικά αυξημένες από 726 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της επιταχυνόμενης απομείωσης κινδύνου.
Σε κάθε περίπτωση, η DBRS αναμένει βελτίωση της κερδοφορίας χάρη στην ανάκαμψη της οικονομίας, με παράγοντες κινδύνου νέες αναδιαρθρώσεις χρεών.

Kεφαλαιακή διάρθρωση

Παρά την έκδοση των Tier 2 και Additional Tier 1 ομολόγων, και την αύξηση κεφαλαίου που απαιτούνταν, η DBRS θεωρεί την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου πολύ αδύναμη.
Στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2021, μετά την ελάφρυνση των pro-forma σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού σε κίνδυνο (RWA) χάρη στην τιτλοποίηση Sunrise 2, το carve out και τη συναλλαγή, η Πειραιώς ανέφερε CET1 και Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου 11,3% και 15,9% αντίστοιχα, από 14,1% και 16,1% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ως αποτέλεσμα, τα κεφαλαιακά αποθέματα ήταν 197 μ.β. και 165 μ.β. αντίστοιχα πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις SREP.
Αναμένεται ότι οι σχεδιαζόμενες ενέργειες ενίσχυσης κεφαλαίου θα μπορέσουν να απορροφήσουν τον αρνητικό αντίκτυπο από τις επερχόμενες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις NPE, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα υψηλή επιβάρυνση των NPEs στα κεφάλαια του Ομίλου θα δούμε πιθανό κίνδυνο επιδείνωσης των κεφαλαίω εάν η Πειραιώς αποτύχει να βελτιώσει την ικανότητά του να απορροφά πιστωτικές ζημίες.
Επιπλέον, η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου παραμένει αδύναμη λόγω των σημαντικών αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) που αντιστοιχούσαν στο 99% του pro-forma CET1 στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης