Βελτιωμένα τα μεγέθη της Κτήμα Λαζαρίδη – Έκτακτοι λόγοι επηρέασαν τα κέρδη

Βελτιωμένα τα μεγέθη της Κτήμα Λαζαρίδη – Έκτακτοι λόγοι επηρέασαν τα κέρδη
«Γεμάτη» δείχνει η αποτίμηση της μετοχής με βάση τα δεδομένα του εξαμήνου – Καλές οι λειτουργικές ταμειακές ροές και χαμηλός ο δανεισμός
Καλά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο εμφάνισε η Κτήμα Λαζαρίδη και αξίζει να σημειωθεί πως είναι επηρεασμένα από έκτακτους παράγοντες και από τη φορολογία.
Επιπλέον ο όμιλος είχε βελτίωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω νέων συμφωνιών με τις τράπεζες και εμφάνισε καλές λειτουργικές ταμειακές ροές οι οποίες κάλυψαν τις επενδύσεις αλλά όχι και τις χρηματοδοτικές εκροές.
Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 6,3 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 24,9 εκατ. ευρώ.
Η μόχλευση είναι χαμηλή, ενώ η αποτίμηση των 28,8 εκατ. ευρώ δείχνει πως η μετοχή διαπραγματεύεται λίγο πάνω από την καθαρή θέση, ενώ το p/e για το 2019 μάλλον θα είναι υψηλό, άρα η αποτίμηση είναι δίκαιη.
Οι πωλήσεις του Ομίλου Κτήμα Λαζαρίδη ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 6,386 εκατ. ευρώ έναντι 5,164 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 23,65%.
Τα μικτά κέρδη των μη βιολογικών στοιχείων κατά την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκαν κατά 30,53% και ανήλθαν σε 2,747 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 2,104 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο , ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 43,02% (έναντι 40,75% πέρσι).
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 963 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 816 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με πέρσι οφείλεται στην αύξηση των
πωλήσεων σε συνδυασμό με την συγκράτηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης που
παρουσίασαν αύξηση μόνο 4,49%, σημειώνει η εταιρεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξάμηνου 2019 είναι επιβαρυμένα κατά ποσό 231 χιλ. ευρώ περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.
Από το ποσό των 231 χιλ. ευρώ, ποσό 111 χιλ. ευρώ αφορά την διαφορά μεταξύ
του αναπόσβεστου υπολοίπου τμήματος της αποθήκης της εταιρείας στην Καλή Βρύση Δράμας και των γεωργικών οχημάτων, που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Απρίλιο του 2019, και μέρος της αποζημίωσης που εισέπραξε η εταιρεία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 από την ασφαλιστική εταιρεία.
Το υπόλοιπο ποσό 120 χιλ ευρώ αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο μέρους του αμπελώνα που εκριζώθηκε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης αυτού.
Αν εξαιρεθεί το ποσό των 231 χιλ ευρώ τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σαφή βελτίωση
σε σχέση με πέρσι.
Τα καθαρά κέρδη λόγω των έκτακτων ζημιών εμφανίζονται μειωμένα στις 754 χιλ. ευρώ από 835 χιλ. ευρώ.
Σημειώνεται επίσης πως οι φόροι για την περίοδο ήταν στις 208 χιλ. ευρώ ενώ πέρυσι είχε θετική επίδραση ύψους 20 χιλ. ευρώ.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS