Μπάρμπα Στάθης: Αύξηση 3,8% στις πωλήσεις με όπλο τις εξαγωγές

Μπάρμπα Στάθης: Αύξηση 3,8% στις πωλήσεις με όπλο τις εξαγωγές
Βασικοί πυλώνες ανάπτυξης αποτέλεσαν και θα αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία με νέα προϊόντα, η προσφορά ανταγωνιστικών τιμών στους καταναλωτές
Αύξηση των πωλήσεων κατά 3,8% κατέγραψε το 2018 η Μπαρμπα Στάθης έναντι 1,3% τη προηγούμενη χρήση.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας της εταιρείας που ανήκει στον Όμιλο Vivartia και το 2018 βασικοί πυλώνες ανάπτυξης αποτέλεσαν και θα αποτελούν η επένδυση στην καινοτομία με νέα προϊόντα, η προσφορά ανταγωνιστικών τιμών στους καταναλωτές σε συνδυασμό με τη διαρκή έμφαση στην ποιότητα, η επέκταση της ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού αλλά και η συνεχής επένδυση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και η προσήλωση στην αειφόρο ανάπτυξη.
Σημαντική εξέλιξη για την μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, αποτέλεσε η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των κοινοπρακτικών δανείων του Ομίλου με τις τράπεζες, με όρους επωφελείς για τον Όμιλο, δεδομένου ότι προβλέπει ουσιαστική μείωση του
χρηματοοικονομικού κόστους και επέκταση της διάρκειας των ομολογιακών δανείων έως το 2024.
Ο Όμιλος Μπάρμπα Στάθη το 2018 συνέχισε το επενδυτικό του πλάνο για την επέκταση των παραγωγικών
του υποδομών και την βελτιστοποίηση της παραγωγικής του διαδικασίας. Οι επενδύσεις στο 2018 ανήλθαν
σε 8,9 εκ., με επενδύσεις κυρίως σε ακίνητα, κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό.
Για την διετία 2019 -2020 η Μπάρμπα Στάθης προγραμματίζει νέες επενδύσεις ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, που αφορά την δημιουργία νέας αυτοματοποιημένης αποθήκης, 11.000 παλετοθέσεων, 3 νέες γραμμές συσκευασίας και 1 νέας γραμμής παραγωγής που θα οδηγήσει σε αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής κατά 40%.
Αναφορικά με την πορεία των πωλήσεων του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 143,8 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,8%
σε σχέση με πωλήσεις ύψους 138,5 εκ. το 2017. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 44,6 εκατ., έναντι 44,4 εκατ. την προηγούμενη
χρήση, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 31,0% έναντι 32,0%.
Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2018, ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 11,9 εκατ. έναντι 12,2 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος το σύνολο της αγοράς των καταψυγμένων λαχανικών, παρουσίασε άνοδο +2,1% σε όγκο και +3,9 % σε αξία, κατά τη χρήση 2018.
Ο Μπάρμπα Στάθης διατήρησε την ηγετική του θέση στο σύνολο της αγοράς των καταψυγμένων λαχανικών, παρόλο που το λιανεμπόριο παρουσίασε σημαντικές αλλαγές που οδήγησαν στην ενδυνάμωση μικρότερων μαρκών κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, περιορίστηκε σε πολύ μικρές απώλειες μεριδίου
διατηρώντας το μερίδιο πάνω από 50,1% σε όγκο (-0,8μ.μ.) και 62,2% σε αξία (-0,4 μ.μ.).
Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της μάρκας Μπάρμπα Στάθης, αντικατοπτρίζει τη θετική της πορεία και είναι αποτέλεσμα του υψηλού brand equity που κατέχει, διατηρεί και ενδυναμώνει 50 χρόνια τώρα.
Την ίδια στιγμή, η Εταιρεία συνέχισε σε στρατηγικό επίπεδο, να επενδύει και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, αυξάνοντας την ελληνική παραγωγή, καθώς τα 6 τελευταία χρόνια τριπλασίασε την έκταση καλλιεργήσιμης ελληνικής γης, από 11.000 στρέμματα το 2011 σε 33.000 το 2018.
Στην αγορά της καταψυγμένης ζύμης το 2018 παρουσίασε άνοδο +2,8% σε όγκο και +3,7% σε αξία. Η Χρυσή Ζύμη, παρά το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, τόσο από την πλευρά των υπόλοιπων μαρκών, όσο και του λιανεμπορίου, κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά, με σταθερό μερίδιο σε αξία 26,3% και σε όγκο 24% (-0,4 μ.μ.).

Αύξηση 17,1% στις εξαγωγές

Αύξηση κατά 17,1% σημείωσαν οι εξαγωγές του Ομίλου το 2018. Ειδικότερα η αύξηση στα καταψυγμένα λαχανικά ήταν 4,4% και στις καταψυγμένες ζύμες 12,7%. Το αποτέλεσμα αυτό, οφείλεται στην ανάπτυξη των υφιστάμενων πελατών, την είσοδο σε νέες αγορές και τη συνεργασία με νέους πελάτες.
Ειδικότερα θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις των κατεψυγμένων λαχανικών είχε η είσοδος νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά της Αμερικής παρουσιάζοντας αύξηση 39% σε μικρό χρονικό διάστημα, δίνοντας περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Ελένη Μπότα


Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS