Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Τι συμβαίνει με τη διαχείριση 244 εκ. ευρώ στην Εταιρία Εκκαθάρισης του ΧΑ (AthexClear); Τα ερωτήματα σοβαρών παραβάσεων της νομοθεσίας

Τι συμβαίνει με τη διαχείριση 244 εκ. ευρώ στην Εταιρία Εκκαθάρισης του ΧΑ (AthexClear); Τα ερωτήματα σοβαρών παραβάσεων της νομοθεσίας
Αναζητούνται επενδυτικές επιτροπές, εκθέσεις διαχείρισης και έλεγχος από ορκωτούς
Θολό τοπίο διαμορφώνεται σε ότι αφορά στην διαχείριση του ποσού των 244 εκ ευρώ που έχει στο ταμείο της η ATHEXClear (Εταιρία Εκκαθάρισης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο) τα οποία που αφορούν σε Ασφάλειες υπό μορφή μετρητών των Εκκαθαριστικών Μελών καθώς και τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης.
Στις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι τα συγκεκριμένα διαθέσιμα τηρούνται από την ATHEXClear σε λογαριασμό της που τηρεί ως Άμεσος Συμμετέχων στο Target2 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Μάλιστα αναγράφεται ότι «κατατίθενται στο τραπεζικό λογαριασμό της ATHEXClear στην Τράπεζα της Ελλάδος και διαχειρίζεται η ATHEXClear»

Αναζητείται η διαχείριση και όχι μόνο

Δεν γίνεται όμως κανένας απολύτως λόγος για το πως γίνεται η διαχείριση καθώς όπως φαίνεται κατά παράβαση της νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών κανονισμών ουδεμία διαχείριση υπάρχει. Διότι αν υπήρχε θα έπρεπε να υπάρχουν και οι σχετικές αναφορές στις οικονομικές καταστάσεις τις οποίες υποτίθεται ότι ελέγχουν εξονυχιστικά κάμποσοι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι «κάνουν την πάπια» για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Κι όμως ο Κανονισμός Εκκαθάρισης της AthexClear προβλέπει ότι «Τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης επενδύονται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με επενδυτική πολιτική που υιοθετεί και εφαρμόζει με βάση και τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις».
Άραγε ποια είναι η επενδυτική πολιτική και που ακριβώς αυτή δημοσιεύεται; Ή μήπως δεν έχει ποτέ υπάρξει επενδυτική πολική κατά παράβαση της νομοθεσίας και τα χρήματα άγνωστο για ποιο λόγο λιμνάζουν σε λογαριασμούς της ΤτΕ χωρίς οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ να επωφελούνται;
Στον Κανονισμό Εκκαθάρισης επίσης αναφέρεται ότι «Για τις ανάγκες επένδυσης των διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί να συστήνει επιτροπές που θα λειτουργούν υπό τον έλεγχό της.
Η διαχειριστική χρήση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης η ΕΤ.ΕΚ. συντάσσει την ετήσια διαχειριστική έκθεση αυτού.
Η ετήσια έκθεση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης μπορεί να περιλαμβάνεται σε γενικότερης φύσεως εκθέσεις που μπορεί να συντάσσει η ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τους χρηματοοικονομικούς πόρους που διατηρεί και δύναται να επενδύει με βάση και τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, που περιλαμβάνει κατά κατηγορία τα έσοδα από τις τοποθετήσεις του και τις κάθε είδους εισφορές που έχουν καταβληθεί σε αυτό, καθώς και τυχόν ζημίες από την ενεργοποίησή του, αναλυτική κατάσταση των εκταμιεύσεων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και εξοφληθεισών απαιτήσεων που προκύπτουν από υπερημερίες, καθώς και αναλυτική κατάσταση των δανειακών ή πιστωτικών υπολοίπων και σχετικών απαιτήσεων που έχουν προκύψει για τη διευθέτηση υπερημεριών.
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και της ετήσιας διαχειριστικής έκθεσης που καταρτίζει η ΕΤ.ΕΚ. ανατίθεται σε δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ή σε αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία. Η θητεία των ελεγκτικών οργάνων μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό.
Η έκθεση των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 8. Η ΕΤ.ΕΚ. θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε πρώτη ζήτηση τις εκθέσεις των προηγουμένων υποπαραγράφων ως και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης».

Τα ερωτήματα

Δεδομένων των παραπάνω διατάξεων αποτελεί ένα ερώτημα πότε και αν έχει η AthexClear συστήσει επιτροπές επενδύσεων, πότε συντάχθηκε και ελέγχθηκε έκθεση διαχείρισης του κεφαλαίου εκκαθάρισης και πότε ελέγχθηκε από ορκωτούς ελεγκτές αλλά και αν έχει δημοσιευτεί κάπου.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό και αν όχι τι έπραξε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πάσης τα πάσης φύσεως ταμειακά διαθέσιμα της ΕΤ.ΕΚ., ιδίως αυτά που αφορούν τις ασφάλειες υπό
μορφή μετρητών των Εκκαθαριστικών Μελών, τα διαθέσιμα του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, ως και τους λοιπούς χρηματοοικονομικούς πόρους της περιλαμβανομένων των Ειδικών Ίδιων Πόρων, τηρούνται από την ΕΤ.ΕΚ. στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Κεντρική Τράπεζα ή σε πιστωτικό
ίδρυμα κατά τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 153/2013 και σε σχετική απόφαση της ΕΤ.ΕΚ.

Οι προβλέψεις του Κανονισμού της ΕΕ

Τι σημαίνει αυτό όμως και τι αναφέρει το άρθρο 45 του Κανονισμού της ΕΕ 153/2013;
Αναφέρει ότι

1. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία έχει επενδύσει τους χρηματοοικονομικούς πόρους του παραμένουν επαρκώς διαφοροποιημένα.
2. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καθορίζει τα όρια συγκέντρωσης και παρακολουθεί τη συγκέντρωση των χρηματοοικονομικών πόρων του στο επίπεδο:
α) μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων·
β) τύπων χρηματοπιστωτικών μέσων·
γ) μεμονωμένων εκδοτών·
δ) τύπων εκδοτών·
ε) αντισυμβαλλομένων για τους οποίους ισχύουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) ή στο άρθρο 45 παράγραφος 2.
3. Κατά την εξέταση των τύπων των εκδοτών ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
α) γεωγραφική κατανομή·
β) αλληλεξαρτήσεις και πολλαπλές σχέσεις που μπορεί να έχει μια οντότητα με τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο·
γ) το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου·
δ) έκθεση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου απέναντι στον εκδότη μέσω προϊόντων.
4. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες ορίζουν τα μέτρα μετριασμού των κινδύνων τα οποία εφαρμόζονται όταν παρατηρείται υπέρβαση των ορίων.
5. Κατά τον καθορισμό του ορίου συγκέντρωσης όσον αφορά την έκθεση κεντρικού αντισυμβαλλομένου σε μεμονωμένο εκδότη ή θεματοφύλακα, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος συγκεντρώνει και επεξεργάζεται ως έναν μόνο κίνδυνο την έκθεσή του σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγγυάται ρητώς ο εκδότης και σε όλους τους χρηματοοικονομικούς πόρους που είναι κατατεθειμένοι στον θεματοφύλακα.
6. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παρακολουθεί σε τακτική βάση την επάρκεια των πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τα όρια συγκέντρωσής του. Επιπλέον, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανεξετάζει την πολιτική και τη διαδικασία για το όριο συγκέντρωσής του τουλάχιστον άπαξ του έτους και οσάκις επέρχεται ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τον κίνδυνο σε έκθεση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
7. Σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος παραβιάζει ουσιωδώς όριο συγκέντρωσης που αναφέρεται στις πολιτικές και στις διαδικασίες του, ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επανορθώνει την παραβίαση το ταχύτερο δυνατόν».

Μπορεί κάποιος από την ΕΧΑΕ και την AthexClear να μας πληροφορήσει πως εφαρμόζονται τα παραπάνω και με ποιο τρόπο αποδεικνύεται ότι εφαρμόζονται; Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μήπως;
Σημιεώνεται δε ότι στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού γίνεται και διευκρίνιση περί άκρως ρευστοποιήσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων δηλαδή προϊόντων που δίνουν άμεση ρευστότητα.
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Όροι που ισχύουν για τα άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να θεωρηθούν άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα, που φέρουν ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, εφόσον είναι χρηματοπιστωτικά μέσα που πληρούν έκαστο των ακόλουθων όρων:
α) έχουν εκδοθεί ή τυγχάνουν ρητής εγγύησης από:
i) δημόσιο·
ii) κεντρική τράπεζα·
iii) πολυμερή τράπεζα ανάπτυξης όπως αναφέρεται στο παράρτημα VI μέρος 1 τμήμα 4.2 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·
iv) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ανάλογα με την περίπτωση·
β) ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να καταδείξει ότι έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς βάσει αξιολόγησης που διενεργεί ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί καθορισμένη και αντικειμενική μεθοδολογία που δεν βασίζεται πλήρως σε εξωτερικές γνώμες και που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προκύπτει από την εγκατάσταση του εκδότη σε συγκεκριμένη χώρα·
γ) η μέση διάρκεια ως τη λήξη του χαρτοφυλακίου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη·
δ) είναι εκπεφρασμένα σε ένα από τα ακόλουθα νομίσματα:
i) νόμισμα τον κίνδυνο του οποίου μπορεί να καταδείξει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ότι έχει την ικανότητα να τον διαχειριστεί· ή
ii) νόμισμα στο οποίο ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εκκαθαρίζει συναλλαγές, εντός του ορίου των ασφαλειών που λαμβάνει στο συγκεκριμένο νόμισμα·
ε) είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και χωρίς τυχόν κανονιστικούς ή νομικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις τρίτων που διακυβεύουν τη ρευστοποίηση·
στ) έχουν ενεργή άμεση πώληση ή αγορά συμφωνίας επαναγοράς, με διαφορετική ομάδα αγοραστών και πωλητών, στην οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδείξει αξιόπιστη πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε ακραίες συνθήκες·
ζ) αξιόπιστα δεδομένα για τις τιμές σχετικά με τα εν λόγω μέσα δημοσιεύονται σε τακτική βάση.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμβάσεις παραγώγων μπορούν επίσης να θεωρηθούν άκρως ρευστοποιήσιμες χρηματοπιστωτικές επενδύσεις, που φέρουν ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς, εφόσον έχουν συναφθεί για τον ακόλουθο σκοπό:
α) κάλυψη του χαρτοφυλακίου υπερήμερου εκκαθαριστικού μέλος ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης του κεντρικού αντισυμβαλλομένου· ή
β) κάλυψη του νομισματικού κινδύνου που απορρέει από το πλαίσιο διαχείρισης της ρευστότητάς του το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII.
Όταν χρησιμοποιούνται συμβάσεις παραγώγων σε τέτοιες περιστάσεις, η χρήση τους περιορίζεται σε συμβάσεις παραγώγων σε σχέση με τις οποίες δημοσιεύονται σε τακτική βάση αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις τιμές και για τη χρονική περίοδο που απαιτείται για τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς στον οποίον εκτίθεται ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος.
Η πολιτική του κεντρικού αντισυμβαλλομένου για τη χρησιμοποίηση συμβάσεων παραγώγων εγκρίνεται από το συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή κινδύνου’
Είναι προφανές ότι με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η AthexClear δεν προκύπτει ότι εφαρμόζεται τίποτα από τις παραπάνω προβλέψεις και επιταγές της ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
Εκτός και αν κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό τα αποτελέσματα της όποια διαχείρισης γίνεται.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό των 244 εκ ευρώ δεν είναι ευκαταφρόνητο και ορθόν θα ήταν να δοθούν εξηγήσεις από όσους την ευθύνη και για τη διαχείριση και για την τήρηση της νομοθεσίας στην αγορά

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης