Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Attica bank: Στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης η έξοδος από DTC

Attica bank: Στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης η έξοδος από DTC
Η ανακοίνωση της τράπεζας
Σχετικά Άρθρα
Τη λήξη της ένταξης της Τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων για τον αναβαλλόμενος φόρο (DTC, παρ.1 του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013) θα συζητήσει η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 16/07/2024.
Ήδη από τον Απρίλιο του 2024, η κυρία Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, είχε εκφράσει τη συγκρατημένη αισιοδοξία που υπάρχει τόσο για τις επιδόσεις της Ελλάδας όσο και των τραπεζικών ιδρυμάτων, συμπληρώνοντας πως «στην Attica Bank μετά τις αξιοσημείωτες επιτυχίες του 2023, που για εμάς ήταν ο μετασχηματισμός και η επιστροφή στην κερδοφορία και στην πιστωτική επέκταση, με πλήρη αφοσίωση στο στόχο της εξυγίανσης και ανάπτυξης της Τράπεζας, καταφέραμε να παρουσιάσουμε μια πρωτόγνωρη δυναμική στον τραπεζικό χώρο».
Τα σημεία που θα διαφοροποιούν τη νέα Τράπεζα θα είναι η ανθρώπινη επαφή, η ομαλή, ευέλικτη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, καθώς και το γεγονός πως δεν θα έχει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) στα εποπτικά της κεφάλαια, ενώ παράλληλα θα επιτύχει χαμηλό δείκτη NPE».
Η επικεφαλής της Attica Bank αναφέρθηκε τότε, μεταξύ άλλων, στην ευθύνη των τραπεζών όχι μόνο να δώσουν ευκαιρίες και χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και να εκπαιδεύσουν και να συμβουλεύσουν τις επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν πιο ισχυρά θεμέλια, να εξελιχθούν και να τολμήσουν να δημιουργήσουν πιο μεγάλα σχήματα, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία των νέων τεχνολογιών για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. «Η τραπεζική σχέση είναι σχέση πίστης», δήλωσε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις ανάγκες και τις σχέσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων και των πελατών.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας, συζητώντας για την πορεία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων και τις κρίσεις που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, δήλωσε πως την τελευταία 10ετία διεθνώς αλλά και εγχώρια έχουμε ζήσει τραπεζικές κρίσεις. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως έχει επιτευχθεί μία σταθερότητα η οποία επήλθε μετά από σημαντική αυστηροποίηση του πλαισίου. Συμπλήρωσε μάλιστα πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν γίνει πιο ανθεκτικές, έχοντας καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύονται από τα επίπεδα ρευστότητας, κερδοφορίας και τους δείκτες δανείων.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 21/06/2024, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρ. 3-5) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Τράπεζα) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 16/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 2, Αθήνα είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοίνωση εκλογής εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.
2. Καθορισμός αριθμού Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).
4. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2023.
5. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.
6. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).
7. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).
8. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
9. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.
10. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.
11. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
12. Τροποποίηση άρθρων 17 και 31 του Καταστατικού της Τράπεζας.
13. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
14. Έγκριση της λήξης της ένταξης της Τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013
15. Ρύθμιση θεμάτων απελθόντος Προέδρου Δ.Σ.
16. Λοιπά Θέματα –Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται να συμμετάσχουν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία στο Ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ.2, Αθήνα, είτε με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία (με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων).
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.
Δεδομένης ισχύος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 της Επιτροπής η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόνοιες και προβλέψεις του άνω Κανονισμού.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης