Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 28/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος 0,063 ευρώ ανά μετοχή

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 28/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος 0,063 ευρώ ανά μετοχή
Η ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings
Σχετικά Άρθρα
Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς (Πειραιώς Financial HoldingsA.E.), για να συζητηθεί η διανομή μερίσματος 0,063 ανά μετοχή -με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 79 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2. Έγκριση διανομής ποσού €79 εκ., ήτοι €0,063 ανά μετοχή, στους Μετόχους της Εταιρείας από υφιστάμενα προαιρετικά αποθεματικά. Λήψη απόφασης επί του ελαχίστου μερίσματος κατά νόμο
2.1 Έγκριση διανομής ποσού €79 εκ, ήτοι €0,063 ανά μετοχή, από προαιρετικά αποθεματικά
2.2 Απόφαση μη διανομής επιπλέον ποσού ως ελαχίστου μερίσματος

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και έγκριση των αμοιβών τους

5. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017

6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

8. Έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως €187.365 στο προσωπικό της Εταιρείας

9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

11. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

12. Εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

13. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

14. Διάφορες ανακοινώσεις (θέμα μη τιθέμενο σε ψηφοφορία)

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 8η Ιουλίου 2024 και ώρα 18:00. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2024 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2024 και τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική νοηματική γλώσσα.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης