Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Attica Bank: Πράσινο φως για αύξηση κεφαλαίου - Από 30 Μαρτίου ως 19 Απριλίου η άσκηση δικαιώματος προτίμησης

tags :
Attica Bank: Πράσινο φως για αύξηση κεφαλαίου -  Από 30 Μαρτίου ως 19 Απριλίου η άσκηση δικαιώματος προτίμησης
Η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης ξεκινά στις 30 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις στις 19 Απριλίου
Σχετικά Άρθρα
Από 30 Μαρτίου έως 19 Απριλίου εκτείνεται χρονικά η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε ό,τι αφορά την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank.
Μετά την ολοκλήρωσή της, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, 2.251.696,05 και θα διαιρείται σε 45.033.921 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (€ 0,05) η κάθε μία.
Ειδικότερα, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Κατά την από 30.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό €1.753.136,55 (η «Αύξηση»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 35.062.731 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €13,50 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.
Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 3,51640385951927 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά €471.593.731,95, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ευρώ 2.251.696,05 και θα διαιρείται σε 45.033.921 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (€ 0,05) η κάθε μία.
Την 20.02.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3468342 η με αριθμό 2875050ΑΠ/20-02-2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με το από 30.12.2022 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.
Στην από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αποφασίστηκαν οι ειδικότεροι όροι της Αύξησης κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως κάτωθι.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες (μη συνυπολογιζόμενων αργιών ελληνικού και διεθνούς τραπεζικού συστήματος).
Εάν μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 27.03.2023 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές έκδοσης της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν: (i) όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 28.03.2023.
Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 30.03.2023, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 19.04.2023 και ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 24.04.2023.
Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:
- Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ή των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), με την υποβολή αίτησης προς αυτούς.
- Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 19.04.2023.
- Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης θα πρέπει να έχει πιστωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (με μέριμνα του ασκούντος μετόχου ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα, άλλως η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων προτίμησης θα θεωρείται ως μη γεγενημένη. Η λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αποτελεί και την προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού αντιτίμου των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης κατά τους όρους του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.
- Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.
- Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
- Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκησή τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.
- Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.
- Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα αθροίζονται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.
- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών έχει ως εξής:

16 Μαρτίου 2023 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ
16 Μαρτίου 2023 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
16 Μαρτίου 2023 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
16 Μαρτίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης*
16 Μαρτίου 2023 Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και για την περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
24 Μαρτίου 2023 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Κοινών Μετοχών με δικαιώματα προτίμησης
27 Μαρτίου 2023 Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής
28 Μαρτίου 2023 Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης
29 Μαρτίου 2023 Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Δικαιούχων
30 Μαρτίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης
19 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
24 Απριλίου 2023 Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
25 Απριλίου 2023 Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών
26 Απριλίου 2023 Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης
26 Απριλίου 2023 Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης
27 Απριλίου 2023 Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών*
28 Απριλίου 2023 Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών
*Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκαν τα ενημερωτικά δελτία για την ΑΜΚ της Attica Bank και τη Δ.Π. της Τρ. Πειραιώς

Στην έγκριση των ενημερωτικών δελτίων της Attica Bank για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Attica Group προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 981η/16.3.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα ενημερωτικού δελτίου της "ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση, μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ύψος άντλησης κεφαλαίων έως € 473.346.868,50 και για την εισαγωγή των μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" προς τους μετόχους της "ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

- Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012, την 7η Απριλίου και την 10η Απριλίου 2023 (Καθολικό Πάσχα), ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης