Τραπεζικά νέα

Alpha Βank: Ποιες αποφάσεις έλαβε η Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2021

Alpha Βank: Ποιες αποφάσεις έλαβε η Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2021

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Alpha Bank

 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 22.7.2021 και ώρα 10.00, παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 449 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.251.150.650 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 2.176.806.930 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, εξαιρουμένων των 169.174.167 μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει, ήτοι ποσοστό 57,48% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2020.

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο “Deloitte” (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2021 ποσού Ευρώ 445.000 πλέον Φ.Π.Α.

Θέμα 4ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Θέμα 5ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2020, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.121.625,01.

Θέμα 6ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

Θέμα 7ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Υποβολή της Έκθεσης των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Θέμα 10ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Tακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια στα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε χώρες όπου η Εταιρεία έχει ουσιώδη παρουσία.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης