Τραπεζικά νέα

Κατατέθηκε ο Ηρακλής 2 στην Βουλή – Παρέχει κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. για τιτλοποιήσεις 32 δισ – Η τελική φάση εξυγίανσης

Κατατέθηκε ο Ηρακλής 2 στην Βουλή – Παρέχει κρατικές εγγυήσεις 12 δισ. για τιτλοποιήσεις 32 δισ – Η τελική φάση εξυγίανσης
Ο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2 αποδείχθηκαν οι πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών
Σχετικά Άρθρα

Στην Βουλή – όπως αναμενόταν – κατατέθηκε την 1η Ιουλίου 2021 ο Ηρακλής 2 που παρέχει νέες κρατικές εγγυήσεις 12 δισεκ. ευρώ για τιτλοποιήσεις 32 δισεκ. ευρώ προβληματικών ανοιγμάτων NPEs στις ελληνικές τράπεζες.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα με τον Ηρακλή 2 ολοκληρώνουν την τελική φάση εξυγίανσης τους καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα ουσιαστικά να διαμορφώσουν το NPEs ratio δηλαδή τον δείκτη NPEs στο 5% που είναι ο στόχος.
Ο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2 αποδείχθηκαν οι πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών.
Με τον Ηρακλή οι τράπεζες εκδίδουν τρία είδη ομολόγων, τα κύρια ομόλογα senior bond, τα μεσαίας εξασφάλισης ομόλογα mezzanine και αυτά που δεν φέρουν καμία εξασφάλιση τα junior.
Το ελληνικό δημόσιο παρέχει κρατική εγγύηση μόνο στο senior bond στο κύριο ομόλογο.
Θεωρητικά μπορεί να εκδοθούν έως 24 δισεκ. senior bond αλλά όπως φαίνεται θα φθάσουν στα 19 με μέγιστο 20 δισεκ. κύρια ομόλογα και περίπου 4,5 με 5 δισεκ. mezzanine bond.
Το βασικό ζήτημα του Ηρακλή είναι πως θα συμπεριφερθούν τα mezzanine ομόλογα τα οποία έως σήμερα έχουν περίπου μηδενική αξία.
Όσο πιο κοντά στο μηδέν βρίσκονται τα mezzanine ομόλογα τόσο αυξάνεται το ρίσκο και για τα senior bond.
Υπολογίζεται ότι τα senior bond κρύβουν μια ζημία της τάξςη των 3-4 δισεκ. ευρώ που δεν επωμίστηκαν οι ελληνικές τράπεζες.

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος;
Ο νέος νόμος περιλαμβάνει πέραν από προβληματικά δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)»:
Ως «τιτλοποίηση απαιτήσεων» νοείται η μεταβίβαση απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση ή ρύθμιση, από δάνεια ή πιστώσεις ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα εξαιρουμένων των «εγγυημένων απαιτήσεων», σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση ομολογιών.

«Στα συμβατικά έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, όρος, σύμφωνα με τον οποίο η εξόφληση μέρους των απαιτήσεων της περ. β΄ της παρ. 3 και το σύνολο των απαιτήσεων της περ. η΄ της παρ. 3, αναβάλλεται υποχρεωτικά σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο ελήφθη υπόψη από τον εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπολείπεται του προϋπολογισθέντος ποσού καθαρών εισπράξεων, με βάση το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο.

Ειδικότερα:
α) Εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σύμβαση διαχείρισης, που έχει υποβληθεί στον εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), το σύνολο των πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως αυτή ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο οφείλει να εκτελέσει ο διαχειριστής σύμφωνα με την προαναφερόμενη σύμβαση διαχείρισης και ελήφθη υπόψη από τον ΕΟΠΑ για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατά το άρθρο 11 υπολείπεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ή μεγαλύτερο, των προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο προαναφερόμενο επιχειρηματικό σχέδιο, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του διαχειριστή.
Η καταβολή του ως άνω ποσοστού υπολειπόμενου ποσού αμοιβής πραγματοποιείται είτε κατά την ημερομηνία ολοσχερούς εξόφλησης του κεφαλαίου των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας είτε κατά την ημερομηνία κατά την οποία αποκαθίσταται ολοσχερώς η σχέση μεταξύ πραγματοποιηθεισών και προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12, αναβάλλεται η καταβολή της αμοιβής του διαχειριστή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας, το σύνολο των πραγματοποιηθεισών καθαρών εισπράξεων από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως αυτή ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο ελήφθη υπόψη από τον ΕΟΠΑ για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπολείπεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) ή περισσότερο των προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο προαναφερόμενο επιχειρηματικό σχέδιο και τη σύμβαση διαχείρισης που έχουν υποβληθεί στον ΕΟΠΑ και ελήφθησαν υπόψη για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του άρθρου 11, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό (20%) του τόκου.
Η αναβληθείσα καταβολή εξοφλείται είτε κατά την ημερομηνία ολοσχερούς εξόφλησης του κεφαλαίου των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας είτε κατά την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία καταβολής τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και εφόσον έχει αποκατασταθεί ολοσχερώς η σχέση μεταξύ πραγματοποιηθεισών και προϋπολογισθεισών καθαρών εισπράξεων.

Αίτημα παροχής εγγύησης

Το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της εκάστοτε σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί του προγράμματος παροχής εγγυήσεων του παρόντος.
Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας
Επιβάλλεται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, προμήθεια ασφαλείας. Η προμήθεια ασφαλείας καταβάλλεται από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η προμήθεια ασφαλείας υπολογίζεται και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου.

Αντικατάσταση του διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων

Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι συνολικές πραγματοποιηθείσες καθαρές εισπράξεις από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού αυτών, όπως ορίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο ελήφθη υπόψη από τον ΕΟΠΑ για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπολείπονται, κατά ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού καθαρών εισπράξεων των αντίστοιχων περιόδων, με βάση το προαναφερόμενο επιχειρηματικό σχέδιο.
Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η κατάπτωση της εγγύησης ή η υστέρηση των καθαρών εισπράξεων οφείλεται σε δικό του πταίσμα.»

Κατάπτωση της εγγύησης


Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος κατάπτωσης από τον εγγυητή, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει τα οφειλόμενα στους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ποσά, σύμφωνα με τους όρους των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που διαλαμβάνονται στα συμβατικά έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα των ομολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα καταβληθέντα στους ομολογιούχους ποσά, μαζί με τους νόμιμους τόκους και έξοδα είσπραξης από τον αποκτώντα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, σε εφαρμογή της «αρχικής απόφασης» και της «απόφασης παράτασης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Πότε δεν ισχύει η κρατική εγγύηση;


«Η παρασχεθείσα εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου παύει να ισχύει όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις τιτλοποίησης απαιτήσεων τροποποιηθούν κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή με τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι ομολογιούχοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας μπορούν, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της τιτλοποίησης απαιτήσεων, να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή τη διακοπή της εγγύησης.
Αν, ομολογιούχος υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, είναι ο μεταβιβάζων, για την πρόωρη λήξη της εγγύησης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής.»
Λόγω της περιορισμένης μεταβλητότητας αυτής της αναλογίας και προκειμένου να διασφαλισθεί η σταθερότητα και συγκρισιμότητα, ο αρχικός Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων ορίστηκε στο 50% καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος, σύμφωνα με την «αρχική απόφαση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για τη νέα 18μηνη διάρκεια του Προγράμματος, σύμφωνα με την «απόφαση παράτασης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων επικαιροποιήθηκε στο 56,9% (επικαιροποιημένος Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων), προκειμένου να αντικατοπτρίσει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
κατά το χρόνο εκάστης Τιτλοποίησης, ο Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων προσαρμόζεται με βάση τον μέσο όρο αξιολογήσεων του (τότε) εφαρμοστέου Δείκτη Αναφοράς, ο οποίος προκύπτει από το μέσο όρο αξιολογήσεων ΕΟΠΑ ενός διμήνου («Συνολικός Μέσος Όρος Αξιολογήσεων»).
Σε κάθε βαθμίδα αξιολόγησης αποδίδεται μια αριθμητική βαθμολογία, η οποία εξαρτάται από την αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στη συγκεκριμένη Τιτλοποίηση, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα βαθμολόγησης:
eggyhshshsBN.png

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898

Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898

Warning: include(): Failed opening 'views/ad_prestitial78.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.3/share/pear') in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 898