Τελευταία Νέα
Speculator

Εφημερίδα των Συντακτών: Αρνητικά κεφάλαια, αλλά… και κέρδη το 2021 ελέω κρατικών επιδοτήσεων 575.000 ευρώ

Εφημερίδα των Συντακτών: Αρνητικά κεφάλαια, αλλά… και κέρδη το 2021 ελέω κρατικών επιδοτήσεων 575.000 ευρώ
Αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τις οικονομικές καταστάσεις διαπιστώνει ότι το κερδοφόρο αποτέλεσμα οφείλεται ουσιαστικά στη στήριξη που ελήφθη από το κράτος
Σχετικά Άρθρα

Με αρνητικά κεφάλαια έκλεισε το 2021 η εταιρία Ανεξάρτητα Μέσα Ενημέρωσης που εκδίδει την Εφημερίδα των Συντακτών.
Παρά το γεγονός ότι στις οικονομικές καταστάσεις εμφανίζει θετικό κεφάλαιο 154.000 ευρώ στην πραγματικότητα το κεφάλαιο της εταιρίας είναι αρνητικό κατά το ποσό των 331 χιλιάδων ευρώ.
Και αυτό καθώς ο ορκωτός υπογράφει με επιφύλαξη τις οικονομικές καταστάσεις αναφέροντας ότι από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής θέματα:

1. Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 15.060 υπολείπεται της απαιτούμενης κατά ευρώ 176.000.
Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, και η καθαρή θέση να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 176.000.

2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης βάσει του Ν.2112/1920 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 027/2021 Οδηγία της ΕΛΤΕ (Απόφαση ΔΣ 211/1/27.12.2021) ανέρχεται σε ευρώ 159.500,00, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 159.500 και η καθαρή θέση να εμφανίζεται ισόποσα αυξημένη. 

3 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 150.000 για την κάλυψη ζημίας από αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό ευρώ 150.000 και η καθαρή θέση ισόποσα μειωμένη .
Κι όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η εταιρία εμφανίζει κερδοφόρο αποτέλεσμα για το 2021 ύψους 365 χιλιάδων με τις πωλήσεις της να είναι οριακά αυξημένες κατά 100 χιλιάδες ευρώ στα επίπεδα των 5,1 εκ ευρώ.
Η εμφάνιση του κερδοφόρου αποτελέσματος οφείλεται σε «Λοιπά συνήθη έσοδα» ύψους 566 χιλιάδες ευρώ ενώ πέρυσι το αντίστοιχο έσοδο ήταν μηδενικό.

Η στήριξη από το κράτος

Αν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τις οικονομικές καταστάσεις διαπιστώνει ότι το κερδοφόρο αποτέλεσμα οφείλεται ουσιαστικά στη στήριξη που ελήφθη από το κράτος.
Συγκεκριμένα η εταιρία έλαβε από το πρόγραμμα χρηματοδότησης για οικονομική στήριξη εφημερίδων 325.847,36 ευρώ και 239.627,58 ευρώ ως επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων €239.627,58
Επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής που εισπράχθηκε το 2020 αναγνωρίσθηκε ως έσοδο της κλειόμενης Χρήσης ύψους 58.262,37 ευρώ.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η επιδότηση του κράτους για τις ασφαλιστικές εισφορές δεν αφορούσε σε μια μόνο χρήση αλλά και προηγούμενες και συγκεκριμένα αφορούσε το 2017 (Δεκέμβριο), το 2018, το 2019 και το 2020.
Έτσι ό,τι χρωστούσε το πλήρωσε το κράτος και αυτό που είχε πληρώσει το εισέπραξε και το καταχώρησε ως έσοδο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης