Τελευταία Νέα
Speculator

Σε κενό… αέρος τα επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου από το βαθύ κράτος των μανδαρίνων του Υπουργείου Ανάπτυξης

Σε κενό… αέρος τα επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου από το βαθύ κράτος των μανδαρίνων του Υπουργείου Ανάπτυξης

Αγνοούν υπουργικές αποφάσεις και μαγειρεύουν νέες - Απούσα η πολιτική ηγεσία

Σχετικά Άρθρα

Το κράτος είμαι εγώ.
Κάπως έτσι συνεχίζουν να σκέφτονται οι ανεξέλεγκτοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης οι οποίοι προφανώς λόγω ελλείμματος της πολιτικής ηγεσίας έχουν αποθρασυνθεί τινάζοντας στον αέρα πλήθος επενδυτικών σχεδίων.
Όπως είχε αποκαλύψει το bankingnews ξεκίνησαν στην αρχή δημιουργώντας δικά τους πρότυπα ελέγχου για την πιστοποίηση υλοποίησης του πρώτου 25% ενός επενδυτικού σχεδίου καθώς η Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί αφορά στην πιστοποίηση του 50% της επένδυσης,
Σε αυτή την Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η πιστοποίηση της υλοποίησης του σχεδίου από ορκωτό ελεγκτή με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 3000. Μάλιστα ο ελεγκτής υπόκειται στον έλεγχο τριμελούς επιτροπής και της ΕΛΤΕ η οποία εποπτεύει την ορθή εφαρμογή του προτύπου.

Βρήκαν … τρύπα

Οι μανδαρίνοι του Υπουργείου Ανάπτυξης φαίνεται ότι ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι έσπασε το απόστημα των εκβιαστικών συμπεριφορών προς επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση της υλοποίησης μιας επένδυσης βρήκαν «τρύπα» και αποφάσισαν να παραλύσουν τις επενδύσεις με το 25%. Αντί να εφαρμόσουν κατ αναλογία την απόφαση για το 50% έκαναν δική τους πατέντα που ουσιαστικά καθιστά κενό περιεχομένου τον έλεγχο των ορκωτών και αποφάσισαν ότι αυτοί είναι οι ελεγκτές των πάντων.
Και σαν να μην έφτανε αυτό τώρα ζητούν να αλλάξει και η διαδικασία πιστοποίησης του 50% της υλοποίησης μιας επένδυσης.
Με την πρακτική τους ουσιαστικά πηγαίνουν να βγάλουν άκυρες όλες τις πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί, να πετάξουν ουσιαστικά εκτός ελέγχου τους ορκωτούς και να … πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους όπως παλιά.
Οι ορκωτοί πάντως έχουν διαμηνύσει στους επιχειρηματίες ότι με τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να προχωρήσει και φυσικά δεν μπορούν να υιοθετήσουν τις πατέντες που κατασκευάζουν οι «ελεγκτές» των πάντων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Υπόδειγμα του … αέρα

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την πατέντα των μανδαρίνων του Υπουργείου Ανάπτυξης το υπόδειγμα που ζητούν είναι το κάτωθι:

Βεβαίωση ελέγχου ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
Ορκωτού Λογιστή

(Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4864/2021 (Α/237) όπως ισχύει)

Κατόπιν ελέγχου που διενήργησα την περίοδο από ……… έως ……… στην επένδυση της επιχείρησης «………………………………» με δ.τ. «……………..» που υπήχθη στις διατάξεις του 4399/2016 με την απόφαση υπαγωγής ………………………………, που αφορά στην …………………………………. (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής), που βρίσκεται στην θέση ………………………………….. (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης …… €, κατά την οποία μου επιδόθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

Οικονομοτεχνική μελέτη του επενδυτικού σχεδίου που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής με αρ. πρωτ. …………. του φορέα για την υπαγωγή στις διατάξεις του 4399/2016
Απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του 4399/2016 με αρ. πρωτ. ………………………………… και τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. …………………………
Τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης που έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ ως στοιχεία του αιτήματος καταβολής του 25%
Τα σχετικά παραστατικά δαπανών και εξόφλησης που αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ
Τα στοιχεία λογιστικής απεικόνισης που αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (ενδεικτικά οικονομικές καταστάσεις, ισοζύγια, ισολογισμοί, μητρώο παγίων, καρτέλες προμηθευτών, τραπεζικών λογαριασμών, κτλ), τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ
Οι συμβάσεις προμηθευτών ή/και χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ
Οι κινήσεις των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση του εγκριθέντος ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ
Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στα πλαίσια των νόμων και διατάξεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ή βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων.
…………… (τυχόν άλλο/α στοιχείο που επεδόθη)

βεβαιώνω ότι:

α) Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν και αναρτήθηκαν στο ΠΣΚΕ προέκυψε ότι, από κάθε ουσιώδη άποψη, έχει υλοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, του εγκριθέντος ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «……………», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4399/2016 όπως ισχύει
β) Το οικονομικό αντικείμενο καλύπτεται από τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά δαπάνης, διακίνησης και εξόφλησης που συνοδεύουν το αίτημα καταβολής 25% του φορέα της επένδυσης και
γ) είναι σύμφωνο με τους σκοπούς του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου και τις διατάξεις του 4399/2016 όπως ισχύει.

Επίσης, βεβαιώνω ότι:

από τα στοιχεία που μου τέθηκαν υπόψη, πιστοποιείται ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη δαπάνη, εργασία ή ενέργεια πραγματοποιηθείσα πριν την ημερομηνία έναρξης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, η οποία να συνιστά έναρξη του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
οι εξοφλήσεις των παραστατικών πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι συμπεριλαμβανόμενες, στο αίτημα καταβολής 25%, δαπάνες προς ενίσχυση δεν έχουν πραγματοποιηθεί επί κατασκευών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν.1337/1983 (Α’33) είτε του ν.4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν.4495/2017 (Α’167) είτε λοιπές διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δαπάνες προς ενίσχυση έχουν πραγματοποιηθεί επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν.1337/1983 (Α’33) είτε του ν.4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν.4495/2017 (Α’167) είτε λοιπές διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών προ της αίτησης υπαγωγής του υπαγόμενου επενδυτικού σχεδίου στον ν.4399/16 και πλέον έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία νομιμοποίησης ή τακτοποίησής τους.

Ημερομηνία:

Ο/Η συντάξας/σα Ορκωτός/η Λογιστής/στρια:
Υπογραφή και σφραγίδα:

Το Διεθνές Πρότυπο και τα πρότυπα προς αποφυγή

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ορκωτοί ελεγκτές συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου (διασφάλισης) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».
Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό πρόκειται για Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου και όχι πατέντα των εγχώριων γραφειοκρατών προφανώς με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το συγκεκριμένο πρότυπο περιλαμβάνει σωρεία ελέγχων και προσκόμιση πλήθους στοιχείων από την ελεγχόμενη επιχείρηση στον ορκωτό ελεγκτή ο οποίος με βάση και τη νομοθεσία έχει και την ευθύνη της υπογραφής του.
Το Υπουργείο με το περίφημο υπόδειγμα ζητά και στοιχεία τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο ορκωτός ελεγκτής αλλά και άσχετα στοιχεία.
Έτσι ουδείς μπορεί να κατανοήσει ποιος ελέγχει τι και με βάση ποια νομοθεσία.

Ο ρόλος Παπαθανάση

Το ερώτημα βέβαια είναι από που αντλούν τη δύναμη όχι μόνο να δημιουργούν δικές τους πατέντες αλλά και ουσιαστικά να προαναγγέλλουν νέα Υπουργική Απόφαση. Άραγε ο κος Παπαθανάσης που είναι πολιτικός τους προϊστάμενος έχει τέτοια πρόθεση ενώ υποτίθεται ότι έχει συμφωνηθεί με τους συναρμόδιους Υπουργούς αλλά και είναι κατεύθυνση του Μεγάρου Μαξίμου να μειωθεί η γραφειοκρατία αλλά και τα παραθυράκια για εκβιαστικές πρακτικές από δημοσίους υπαλλήλους; Μένει να αποδειχτεί.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο