Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Η εισηγμένη εταιρία που «φύτρωσαν» ρήτρες αποζημίωσης και υποθήκες μετά από δύο χρόνια

Αποκάλυψη: Η εισηγμένη εταιρία που «φύτρωσαν» ρήτρες αποζημίωσης και υποθήκες μετά από δύο χρόνια
Η απίθανη ιστορία και οι συνεχείς αντιφάσεις με το ακίνητο της Αγροτικός Οίκος Σπύρου στη Σίνδο και η Κυπριακή Meditech Ltd
Σχετικά Άρθρα

Και ξαφνικά στις οικονομικές καταστάσεις της Αγροτικός Οίκος Σπύρου «φύτρωσε» προσημείωση ακινήτου που δεν υπήρχε σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.
Ειδικότερα η εταιρία στις οικονομικές της καταστάσεις αναφέρει ότι υπάρχει Α΄ Προσημείωση Υποθήκης ύψους € 4.500.000 υπέρ της Εταιρίας Meditech Ltd για εξασφάλιση επιστροφής συνολικής οφειλής και η οποία αφορά στο ακίνητο της Σπύρου στη Σίνδο.
Ποια είναι όμως η Meditech Ltd; Προφανώς πρόκειται για την εταιρία με την οποία είχε υπογραφεί προσύμφωνο πώλησης του ακινήτου της εταιρίας στη Σίνδο και η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

Τι έλεγε το 2021

Η Σπύρου στις οικονομικές της καταστάσεις χρήσης 2021 αναφέρει ότι «Οι Μακροπρόθεσμες ρυθμισμένες υποχρεώσεις ποσού € 2.300χιλ. αφορούν μέρος προκαταβολής και ποσού αποζημίωσης από ακυρωθείσα σύμβαση συναλλαγής πώλησης ακινήτου. Η Διοίκηση της Εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Β.Ε.Ε., μετά την αδυναμία πώλησης του ακινήτου στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, επέστρεψε μέρος της προκαταβολής και ακύρωσε με συμβολαιογραφική πράξη (υπ΄αριθμ. 17918/2021) κατάργησης του υπ. Αριθμ. 17580/2019 προσυμφώνου πώλησης.
Ενδιάμεσα και κατ’ απαίτηση του αγοραστή προχώρησε στην διαδικασία σταδιακής επιστροφής της προκαταβολής.
Η εταιρεία μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων είχε επιστρέψει ποσό € 700χιλ. με το τρέχων υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε € 1.550χιλ.
Η ακύρωση του συμφώνου πώλησης υπαιτιότητα του πωλητή ενεργοποίησε ρήτρα αποζημίωσης η οποία μετά από διαπραγμάτευση με τον αντισυμβαλλόμενο, ανήλθε σε ποσό €750χιλ.
Ως εκ τούτου αναγνωρίστηκε συνολική υποχρέωση ποσού € 2.300χιλ. και με βάση το πλάνο διακανονισμού της αποπληρωμής έως 30/6/2025, ποσό € 2.100χιλ αναγνωρίστηκε στην μακροπρόθεσμη υποχρέωση και ποσό € 200χιλ. στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εν λόγω υποχρέωση καθώς διακανονίστηκε άτοκα προεξοφλήθηκε σε παρούσα αξία με τη χρήση επιτοκίου αγοράς 6,1%. Από τη προεξόφληση προέκυψε διαφορά ποσού € 285χιλ. η οποία αναγνωρίστηκε στα χρηματοοικονομικά έσοδα».
Ταυτόχρονα στις φετινές οικονομικές καταστάσεις η εταιρία εμφανίζει αυξημένη την αξία του ακινήτου στη Σίνδο κατά 671 χιλιάδες στα 3,714 εκ ευρώ
Δηλαδή σε απλά ελληνικά με όλο αυτό το χειρισμό που έκανε η εταιρία πληρώνει αποζημίωση 750 χιλιάδες ευρώ αλλά στις οικονομικές της καταστάσεις εμφανίζει κέρδος από υπεραξία 671 χιλιάδες και από προεξόφληση υποχρέωσης 285 χιλιάδες δηλαδή σύνολο 950 χιλιάδων ευρώ με αποτέλεσμα μια καθαρά ζημιογόνος κίνηση να εμφανίζεται λογιστικά ως κέρδος.
Αυτό όμως δεν είναι το μόνο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς από τις προηγούμενες καταστάσεις δεν προκύπτει καμία ρήτρα.

Τι έλεγε και τι δεν έλεγε το 2020

Αντιθέτως στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020 αναφέρεται ότι «Στις Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό € 2.250 χιλ. το οποίο έλαβε η εταιρεία στην προηγούμενη χρήση με προσύμφωνο πώλησης για ακίνητο οικόπεδο και κτιριακές εγκαταστάσεις στην Σίνδο που αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση (2019) κατά την εξάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του, προ της λήξεως της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σχετικά με την μεταβίβαση του ανωτέρω ακινήτου της Σίνδου, λόγω των ιδιαίτερα οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, η ανωτέρω συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί. Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο αγοραστή για την οριστικοποίηση της συναλλαγής».
Όποιος διαβάσει καλή τη πίστη τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ότι ο αγοραστής είναι διστακτικός να ολοκληρώσει τη συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση πουθενά δεν αναφέρεται ρήτρα.

Τι δεν έλεγε και μπέρδευε το 2019

Ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις του 2019 τα πράγματα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο καθώς αναφέρεται:
• «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας No 744Α της 14/10/2019 γνωστοποίησε ότι το ευρισκόμενο ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ.Θ (ΣΙΝΔΟΥ) θα αναταξινομηθεί στο κονδύλι Επενδυτικά ακίνητα. Επί του εν λόγω ακινήτου δεν έχει συναφθεί συμφωνητικό εκμίσθωσης ή παραχώρησης για εκμετάλλευση σε τρίτο εκτός της επιχείρησης»
• «Εντός της χρήσης 2019 πραγματοποιήθηκε πρόωρη εξαγορά και λήξη της σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με αριθμ. 98071/21.01.2010. Συγκεκριμένα στις 20/05/2019 με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Νο. 731 αποφασίστηκε ότι η εταιρία θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς προ της λήξεως της μισθώσεως της σύμβασης χρηματοδοτικής μισθώσεως η οποία ήταν σε ισχύ με την συμβολαιογραφική πράξη υπ’ αριθ. 98.071/21.01.2010 και με την μετ’ έπειτα τροποποίηση που είχε λάβει χώρα με την συμβολαιογραφική πράξη υπ’ αριθ. 32556/04-03-2016. Την 04/07/2019 συνάφθηκε η υπ’ αριθ. 36426 συμβολαιογραφική πράξη με την οποία η εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ» έλαβε το δικαίωμα για την εξαγορά του ακινήτου προ λήξεως της μισθώσεως και τη λύση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Την 18/10/2019 η εταιρία άσκησε το προαναφερόμενο δικαίωμα της εξαγοράς. Για την ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής η εταιρεία σύναψε προσύμφωνο πώλησης του εν' λόγω ακινήτου. Μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε ολοκληρωθεί η πώληση του. Η διοίκηση της ΑΟΣ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή πώλησης ή / και να διευθετηθεί ο χρόνος και ο τρόπος αποπληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρίας που πηγάζουν από την παραπάνω συναλλαγή συνολικού ποσού €2,840,000. Για τον λόγο αυτό οι σχετικές οφειλές περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».
Δηλαδή εδώ δεν φαίνεται καν ότι η εταιρία έλαβε 2,25 εκ ευρώ όπως μαθαίνουμε στις οικονομικές καταστάσεις του 2020.
Αυτό όμως που μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα είναι ότι η εταιρία πλήρωσε 2,84 εκ ευρώ για τη λύση της σύμβασης με τα 2,25 εκ ευρώ να λαμβάνονται ως προκαταβολή για την πώληση και πλέον θα πληρώσει 3 εκ ευρώ έως το 2025 για να κρατήσει το ακίνητο. Που θα τα πληρώσει; Όπως φαίνεται στη Meditech Ltd.
Ποια είναι όμως η Meditech Ltd δεν το έχει γνωστοποιήσει αν και μετά από μια μικρή έρευνα του ΒΝ προκύπτει ότι πρόκειται για Κυπριακή εταιρία που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2019 (τι σύμπτωση άραγε με όλα όσα προαναφέρθηκαν) και το αρχικό της όνομα ήταν AGI AGRITOP INVESTMENTS LTD.
Άραγε όλα τα παραπάνω φαίνονται απολύτως φυσιολογικά για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και για τον ορκωτό ελεγκτή αλλά και τους δανειστές της Αγροτικός Οίκος Σπύρου οι οποίοι σχετικά πρόσφατα αποφάσισαν με άνεση ένα βαθύτατο κούρεμα στις υποχρεώσεις της εταιρίας στην οποία σημειωτέον υπάρχει και μια άλλη προσημείωση για 6,3 εκ ευρώ ακινήτου στο Βοτανικό από τη Prohuman η οποία είναι συμφερόντων του βασικού μετόχου της Σπύρου ο οποίος αντί να την ενισχύσει κεφαλαιακά τη δανείζει και προσημειώνει και τα ακίνητά της.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->