Τελευταία Νέα
Οικονομία

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Οι 5 τομείς όπου πρέπει να γίνουν 20 μεταρρυθμίσεις – Καμπανάκι για τα «κόκκινα δάνεια»

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Οι 5 τομείς όπου πρέπει να γίνουν 20 μεταρρυθμίσεις – Καμπανάκι για τα «κόκκινα δάνεια»
Ο ΟΟΣΑ,τονίζει ότι τα NPLs παραμένουν υψηλά και σε συνδυασμό με τον αναβαλλόμενο φόρο, περιορίζουν τα κεφάλαια και την κερδοφορία των τραπεζών και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο κίνησης και τις νέες επενδύσεις των επιχειρήσεων
Σχετικά Άρθρα

Περαιτέρω επείγουσα καθίσταται ενίσχυση των επενδύσεων και βελτίωσης της παραγωγικότητας, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η ελληνική οικονομία ώστε να καταστεί ανταγωνιστικότερη και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τονίζει ο ΟΟΣΑ στη αναθεωρημένη της έκθεση του Going for Growth η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.
«Παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, όπως η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, εντούτοις η γραφειοκρατία, το χαμηλής ποιότητας ρυθμιστικό πλαίσιο και το αργό σύστημα απονομής δικαιοσύνης πλήττουν το επιχειρηματικό περιβάλλον», τονίζει ο ΟΟΣΑ.
Σε συνδυασμό τη σημαντική υστέρηση στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού όσον αφορά τις νέες προκλήσεις, παρεμποδίζεται η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και αποθαρρύνονται η καινοτομία και οι επενδύσεις, στοιχεία απαραίτητα για την ανάκαμψη από την πανδημία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ΟΟΣΑ εντοπίζει τις 20 μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε 5 τομείς.
Δικαιοσύνη

• Επιτάχυνση κωδικοποίησης νόμων και κανονισμών.
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης μέσω περισσότερης εκπαίδευσης του προσωπικού και μέτρησης των επιδόσεων των δικαστηρίων.
• Συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.
• Καλύτερη επικοινωνία της διαθεσιμότητας και των πλεονεκτημάτων των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφωνιών.
Η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και το «βαρύ» ρυθμιστικό φορτίο εξαιτίας της πολυνομίας επιβραδύνουν την αποτελεσματικότητα των κρατικών λειτουργιών, επιδεινώνουν το επενδυτικό κλίμα και αποθαρρύνουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, υπονομεύοντας την παραγωγικότητα, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ.
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος χαρακτηρίζεται αναγκαία για την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης της πανδημίας όσο και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων για την ελληνική οικονομία.

Κωδικοποίηση νομοθεσίας

Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να μειώσει τη γραφειοκρατία και να βελτιώσει την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού αποφέρουν καρπούς και τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστούν.
Η κωδικοποίηση των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών, η καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού και των δικαστών και η ενθάρρυνση της χρήσης των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης θα βελτίωνε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς και θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις, σημειώνεται.

Τράπεζες 

Επείγουσα υλοποίηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση του αναβαλλόμενου φόρου και των κόκκινων δανείων που θα απομείνουν μετά τον Ηρακλή.
Εφαρμογή ενιαίου πτωχευτικού πλαισίου και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των πιστωτών και των δανειστών καθώς και γρηγορότερη επιβολή των εγγυήσεων.
• Ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων για να στηριχθεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στις δημόσιες μεταφορές, την καινοτομία και τη διαχείριση απορριμμάτων.
• Εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες πληρωμών συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού επιπέδου, για να στηριχθεί η ταχύτερη υλοποίηση.

 NPLs και επενδύσεις

Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι η πρόοδος στη μείωση των κόκκινων δανείων έχει επιταχυνθεί, όμως τονίζει ότι τα NPLs παραμένουν υψηλά και σε συνδυασμό με τον αναβαλλόμενο φόρο, περιορίζουν τα κεφάλαια και την κερδοφορία των τραπεζών και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο κίνησης και τις νέες επενδύσεις των επιχειρήσεων.
Το πτωχευτικό σύστημα είναι κατακερματισμένο, με αποτέλεσμα να καταλήγει σε έναν μεγάλο αριθμό «στρατηγικών κακοπληρωτών» και να επιβραδύνει την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Χρεοκοπίες


Τονίζοντας την ανάγκη τόνωσης των επενδύσεων, ο ΟΟΣΑ χαρακτηρίζει το σχέδιο Ηρακλής ως βοηθητικό για τη μείωση των κόκκινων δανείων, ενώ προσθέτει ότι το ενιαίο πτωχευτικό πλαίσιο αναμένεται να αντιμετωπίσει τις χρεοκοπίες αποτελεσματικότερα.
Όμως, η πανδημία κινδυνεύει να φέρει νέες χρεοκοπίες και άρα απαιτούνται άμεσες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που απομένουν και για τη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των τραπεζών.
Οι δαπάνες για τις δημόσιες επενδύσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τους στόχους των προϋπολογισμών τα τελευταία χρόνια.
Για να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα κονδύλια του EU Next Generation και να διπλασιαστούν οι επενδυτικές δαπάνες, όπως προγραμματίζεται, η ποιότητα και η ταχύτητα της υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να βελτιωθούν, τονίζει ο ΟΟΣΑ.

Απασχόληση

 • Πρόσληψη περισσότερο εξειδικευμένων συμβούλων και χρήση εργαλείων δημιουργίας προφίλ στις δημόσιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
 • Ανάπτυξη συστήματος voucher που επιτρέπει σε όσους αναζητούν εργασία να επιλέξουν τον ενδιάμεσο που προτιμούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα.
 • Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν μαθήματα προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές ανάγκες και τις πρακτικές συνθήκες των ώριμης ηλικίας φοιτητών.
 • Βελτίωση της εκτίμησης και πιστοποίησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ενηλίκων.


Έλλειψη δεξιοτήτων


Παρά την υψηλή ανεργία πριν από την πανδημία, οι ελλείψεις περιζήτητων ειδικοτήτων που απαιτούν εξειδίκευση εμποδίζουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς οι εργοδότες συχνά δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους με τις απαιτούμενες δεξιότητες.
Η ενίσχυση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα βοηθούσαν όσους αναζητούν εργασία να βρουν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μετά την κρίση της πανδημίας.
Επιπλέον, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της ανεργίας, θα βελτίωνε τη σύνδεση εκείνων που αναζητούν εργασία με τους κατάλληλους εργοδότες και θα βοηθούσε να διαμορφωθούν τα κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης, σημειώνει ο ΟΟΣΑ.
Ο οργανισμός συστήνει την απασχόληση πιο εξειδικευμένων συμβούλων, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και τη σύνδεση των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας.
Συστήνεται, επίσης, να ενθαρρυνθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση να αναπτύξει γνωστικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών ώριμης ηλικίας και να εκτιμηθεί καλύτερα όπως και να πιστοποιηθεί η ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι δεξιότητές στη μετα-πανδημική οικονομία.
Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με δεδομένες τις αλλαγές της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού.

Εκπαιδευτικό σύστημα

 • Μακροπρόθεσμα συμβόλαια με τους καθηγητές που να επιβραβεύουν την επίδοσή τους, χωρίς την ανελαστικότητα των σημερινών μόνιμων συμβάσεων.
 • Πλήρης εφαρμογή του υποχρεωτικού παιδικού σταθμού για τα 4χρονα και διεύρυνση της πρόσβασης των μικρότερων παιδιών στην πρώιμη εκπαίδευση και φροντίδα.
 • Μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία να προσφερθεί στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών στις απαιτήσεις της αγοράς.

Οι φοιτητές είναι συχνά απροετοίμαστοι για την αγορά εργασίας, έχοντας κυρίως αδύναμες ψηφιακές δεξιότητες, σημειώνεται.
Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης θα πρέπει να στοχεύει στη θέσπιση κινήτρων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μελλοντικών επαγγελματιών, μέσω καλύτερης ποιότητας εργασιακών σχέσεων για τους καθηγητές, αυξημένης αυτονομίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιβράβευσης των επιδόσεών τους, αναφέρει το ΟΟΣΑ.
Επισημαίνεται ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω, επισημαίνεται.
Τα τρωτά σημεία της ελληνικής οικονομίας
OECD1.PNG
Κοινωνική ανισότητα

 • Αύξηση των κοινωνικών μεταβιβάσεων μέσω του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και θέσπιση επιδομάτων για τους χαμηλόμισθους.
 • Αύξηση του παράγοντα αντιστοίχησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους γονείς.
 • Διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εργασίας και αποδέχονται θέσεις (με κατάργηση της επιδοματικής πολιτικής).
 • Ενίσχυση των πολιτικών για τη στήριξη των οικογενειών, με προτεραιότητα στη διευρυμένη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για παιδιά και ηλικιωμένους.
 • Ανάπτυξη στήριξης στο σπίτι για τους ηλικιωμένους.

Οι νέες οικογένειες χαμηλότερων εισοδημάτων, που εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά φτώχειας πριν από την κρίση, επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία.
Η συνέχιση του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα, η στόχευση και η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στη φτώχεια και την ενσωμάτωση, σημειώνει ο ΟΟΣΑ.
O ''χάρτης'' της ελληνικής οικονομίας
 OECD2.PNG
www,bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης