Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Τέρνα Ενεργειακή: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,38 ευρώ ανά μετοχή γαι τη χρήση 2023

Τέρνα Ενεργειακή: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,38 ευρώ ανά μετοχή γαι τη χρήση 2023
Οι αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/06/2024
Σχετικά Άρθρα
Συνήλθε σήμερα, την 20η Ιουνίου 2024, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 232 Μέτοχοι κομιστές 81.783.756 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,63% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 81.258.145 υπέρ (99,36% επί των παρισταμένων) και αποχή 525.611 (0,64% επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2023 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2ο:
α) Εγκρίθηκε με ψήφους 81.258.145 υπέρ (99,36% επί των παρισταμένων) και αποχή 525.611 (0,64% επί των παρισταμένων) η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 44.879.934,20 ήτοι 0,38 € ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 9 Ιουλίου 2024 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος
είναι η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024.
Το μέρισμα της χρήσης 2023 θα καταβληθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

β) Εγκρίθηκε με ψήφους 81.094.845 υπέρ (99,16% επί των παρισταμένων) και αποχή 688.911 (0,84% επί των παρισταμένων), η καταβολή αμοιβών στα Μέλη του ΔΣ, από τα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνολικού ποσού € 1.370.000.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 81.258.145 υπέρ (99,36% επί των παρισταμένων) και αποχή 525.611 (0,64% επί των παρισταμένων), η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 4ο: Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μην Εκτελεστικών
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 81.011.932 υπέρ (99,06% επί των παρισταμένων) και 227.183 κατά (0,28% επί των παρισταμένων) και αποχή 544.641 (0,67% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2023 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Γεωργίου Μέργου, Αριστοτέλη Σπηλιώτη, Νικόλαου Βουτυχτή, Ανδρέα Ταπραντζή, Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Μαρίνας Σαρκισιάν Οχανέσογλου και Τατιάνας Καραπαναγιώτη.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 81.006.291 υπέρ (99,05% επί των παρισταμένων) και 232.824 κατά (0,28% επί των παρισταμένων) και αποχή 544.641 (0,67% επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2023.

Θέμα 7ο: Υποβλήθηκε προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία στους μετόχους και ακολούθως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 70.858.522 υπέρ (86,64% επί των παρισταμένων) και 10.236.323 κατά (12,52% επί των παρισταμένων) και αποχή 688.911 (0,84% επί των παρισταμένων), την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 23.06.2021.

Θέμα 8ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 81.258.145 υπέρ (99,36% επί των παρισταμένων) και αποχή 525.611 (0,64% επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και 32 θυγατρικών της για την εταιρική χρήση 2024 καθώς επίσης και για τον φορολογικό τους έλεγχο για την ίδια ως άνω χρήση, με τη συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των €347.000 πλέον ΦΠΑ.

Επί του 9ου θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης