Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

AS Company: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,137 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023

AS Company: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,137 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής η «Εταιρία») και με αριθμό ΓΕΜΗ 057546304000, ανακοινώνει ότι την 20η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2024, η οποία διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference).
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 15.06.2024, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών. Κατά την ημερομηνία καταγραφής, η Εταιρία κατείχε 74.726 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,569% του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.051.294, ήτοι ποσοστό 99,431% του μετοχικού κεφαλαίου.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 9.087.113 Μετοχές, επί συνόλου 13.051.294 Μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,230% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη ανά θέμα, κατωτέρω, απαιτούμενη απαρτία.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπου αυτή απαιτείται, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2023 έως και 31.12.2023 (Έκθεση Διαχείρισης σε ενιαία μορφή για την Εταιρία και τον Όμιλό της και Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρία και τον Όμιλό της, βάσει του ν. 4548/2018 και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) με την επ’ αυτών Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή).

2. Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023, μικτού ποσού 0.13762556 €/ μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό προς διανομή στους μετόχους 1.796.192,21 ευρώ. Το μικτό ποσό είναι προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 74.726 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μερίσματος.

3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023–31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018. 

4. Στο πλαίσιο του 4ου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

5. Στο πλαίσιο του 5ου θέματος, υποβλήθηκαν προς την Γ.Σ. από τον Μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., οι εκθέσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς Γ.Σ. για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση (25.5.2023) έως την σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ. του 2024 (27.5.2024) Οι εκθέσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση των μετόχων και, ως εκ τούτου, δεν ακολούθησε ψηφοφορία.

6. Στο 6ο θέμα, υποβλήθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023–31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, η οποία εγκρίθηκε από τη ΓΣ. Σημειώνεται ότι η σχετική ψηφοφορία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

7. Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1.1.2023–31.12.2023.

8. Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα χρήση 2024 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Στο 9ο θέμα, οι μέτοχοι, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενέκριναν ομόφωνα την καταβολή πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε δέκα (10) στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2023.

10. Στο 10ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2024 (1.1.2024-31.12.2024) και τις αντίστοιχες αμοιβές της.

11. Στο 11ο θέμα, ανακοινώθηκε από το Δ.Σ. προς τη ΓΣ η εκλογή των δύο νέων ανεξάρτητω μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εγκρίθηκε ομόφωνα από τους μετόχους η εκλογή των νέων μελών και η οριστική απόδοση προς αυτά της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ.

12. Στο 12ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του σκοπού, με προσθήκη νέων σκοπών. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία και ανέρχονται σε 74.726 μετοχές.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης