Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΟΛΠ: Στις 4/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος της χρήσης 2023

ΟΛΠ: Στις 4/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος της χρήσης 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 11.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 4η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

4. α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2023 ως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2024 ως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.

6. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.

7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

9. Ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση εκλογής δύο νέων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Εκτελεστικού Προέδρου κ. LIN Ji και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. SU Xudong) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ. YU Zeng Gang και κ. Zhang Anming).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 4ης Ιουλίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 18η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουλίου 2024, και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης