Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Αποσχίζεται ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος χονδρικής και εισέρχεται στη θυγατρική FiberGrid

ΔΕΗ: Αποσχίζεται ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος χονδρικής και εισέρχεται στη θυγατρική FiberGrid
Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ και της Fibergrid
Την απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής ο οποίος θα εισέλθει στη θυγατρική FiberGrid (ΔΕΗ Οπτικές Επικοινωνίες), μέσω τις οποίας θα δραστηριοποιηθεί στην εγχώρια αγορά υπερ-υψηλής ευρυζωνικότητας, γνωστοποίησε η ΔΕΗ.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Εταιρεία, η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ και της Fibergrid, της υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.
Η ανακοίνωση:
«Διάθεση εγγράφων στους μετόχους σε σχέση με την Απόσχιση του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. “Fibergrid”

Η ΔΕΗ Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι, με την υπ’ αρ. 44 από 20.5.2024 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία εγκρίθηκαν τα κάτωθι απαιτούμενα έγγραφα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4601/2019, αφενός είναι στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 10432 (κ. Χρυσούλα Τσιάκα Διευθύντρια Κλάδου Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ: 2105293207) και αφετέρου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, τα κατωτέρω έγγραφα, ήτοι:
1. Το από 20.5.2024 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.
2. Η από 14.5.2024 Έκθεση Αποτίμησης της εύλογης αξίας του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ, την οποία συνέταξαν για λογαριασμό του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε151, οι ορκωτοί ελεγκτές Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 19861) και Δημήτριος Γανωτάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 19241), στην οποία συμπεριλαμβάνονται, ως Παράρτημα Α’ η από 31.12.2023 Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου, και ως Παράρτημα Β΄ η Έκθεση Προσδιορισμού της αγοραίας αξίας παγίων του Κλάδου, συνταχθείσα από τον ανεξάρτητο αποτιμητή American Appraisal.
3. Η από 20.5.2024 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 και η αντίστοιχη από 21.5.2024 ‘Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Fibergrid προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων αυτής, έκαστη εκ των οποίων επεξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.
4. Η από 20.5.2024 Έκθεση εμπειρογνωμόνων επί του σχεδίου διάσπασης με απόσχιση κλάδου, βάσει του άρθρου 62 του Ν.4601/2019, προς τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ και της Fibergrid, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19861) και Δημήτριο Γανωτάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19241) για λογαριασμό του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε151.
5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, των τριών (3) τελευταίων ετών.
6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Fibergrid για την πρώτη εταιρική χρήση (21.12.2022 έως 31.12.2022).
7. Η από 15.05.2024 Λογιστική Έκθεση του άρθρου 63 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4601/2019 της Fibergrid για την περίοδο 01.01.2024 – 31.03.2024».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης