Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων

tags :
ΔΕΗ: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων
Στο 5,61% οι ίδιες μετοχές
Η ΔΕΗ Α.Ε ανακοινώνει ότι, με την απόφαση 42/20.05.2024 το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποφάσισε τον ορισμό της κας Χαρίκλειας (Κλαίρης) Σινανιώτου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. , ως τρίτου μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ), σε αντικατάσταση του κ. Στέφανου Καρδαμάκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., και για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως τις 21.08.2025.
Στη συνέχεια και αφού διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, κ.κ. Πύρρου Παπαδημητρίου, Δέσποινας Δοξάκη και Χαρίκλειας (Κλαίρης) Σινανιώτου αποφάσισε την ανασυγκρότηση της ΕΥΑΠ καθώς και τις ιδιότητες των Μελών της ως ακολούθως:
1. Πύρρος Παπαδημητρίου, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος της ΕΥΑΠ, με θητεία έως και τις 21.08.2025.
2. Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία έως και τις 28.06.2025.
3. Χαρίκλεια (Κλαίρη) Σινανιώτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της ΕΥΑΠ με θητεία έως και τις 21.08.2025.

Επαναγορές μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 16.05.2024 μέχρι και 22.05.2024, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 135.610 Ίδιες Μετοχές, ως εξής:
Στιγμιότυπο_οθόνης_2024-05-23_175453.png

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 21.449.569 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,6151% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης