Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κλουκίνας – Λάππας: Στις 26/4 η Γενική Συνέλευση για την απόσχιση του κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών

Κλουκίνας – Λάππας: Στις 26/4 η Γενική Συνέλευση για την απόσχιση του κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 5.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ. στην επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 (ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ – 8ος Όροφος) στο Μαρούσι Αττικής έδρα της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση της Διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των βρεφικών και παιδικών ειδών (εφεξής ο «Κλάδος») με εισφορά του Κλάδου αυτού σε νέα εταιρεία, η οποία θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Έγκριση: (α) του από 29.2.2024 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου με εισφορά του Κλάδου αυτού σε νέα εταιρεία (εφεξής Επωφελούμενη), η οποία θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν,
(β) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του εν λόγω Κλάδου με ημερομηνία 31.10.2023 και
(γ) της από 28.2.2024 έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.

3. Έγκριση του Καταστατικού της Επωφελούμενης, νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της.

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της Επωφελούμενης, νέας εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

5. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της διάσπασης.

6. Τροποποίηση του αρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον σκοπό αυτής συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του Κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών. Τροποποίηση των αρ. 9, 16 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Τρίτη, 7.05.2024, ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης