Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

AVE: Στις 20/3 η ΓΣ – Τα θέματα που θα συζητηθούν

tags :
AVE: Στις 20/3 η ΓΣ – Τα θέματα που θα συζητηθούν
Μεταξύ αυτών και η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και την από 23.02.2024 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «AVE Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας την 20.03.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, και Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας την 20.03.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Παλλήνη, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1o: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 7.000.000,00 €, με έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 2,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 7.031.912,12 €. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της μετατροπής 17.142.856 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς E’ σε 17.142.856 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης