Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Lavipharm: Εγκρίθηκε το Stock Award Plan - Αυξήθηκαν τα μέλη του ΔΣ

tags :
Lavipharm: Εγκρίθηκε το Stock Award Plan - Αυξήθηκαν τα μέλη του ΔΣ
Εγκρίθηκε το Stock Award Plan της Lavipharm
Σχετικά Άρθρα
Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 26η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 27 μέτοχοι εκπροσωπούντες 114.566.784 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) – Άρθρο 114 ν. 4548/2018
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 114.546.784 μετοχές και έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 68,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενέκρινε με πλειοψηφία 99,98% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με μειοψηφία 20.000 εκπροσωπούμενων μετοχών και συγκεκριμένα του κ. Σιάτρα Ιωάννη] την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισε τη θέσπιση του Stock Award Plan για ανώτερα στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018 και τους κατωτέρω όρους:
⎯ Η θέσπιση Stock Award Plan για ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, με διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
⎯ Ο καθορισμός των δικαιούχων του Stock Award Plan από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ενδεικτικά, την απόδοση των εν λόγω στελεχών, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας και ιδίως:
• στην έξοδο της Εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης,
• την αναδιάρθρωση της Εταιρείας την περίοδο 2019-2022 και του εταιρικού χρέους και
• την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς.
⎯ Η υλοποίηση του Stock Award Plan να λάβει χώρα με έκδοση νέων κοινών και ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 ν. 4548/2018.
⎯ Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν να ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα εννέα (1.175.079) μετοχές.
⎯ Η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει κάθε άλλο όρο του Stock Award Plan στο ανωτέρω πλαίσιο και προβαίνει στις επακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ., σύμφωνα με τον Νόμο. καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των δικαιούχων του Stock Award Plan και οποιουδήποτε άλλου όρου αυτού, καθώς και για τον ορισμό μέλους του ή άλλου στελέχους για την υπογραφή ή/και υποβολή κάθε εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών, φορέων κ.λπ. και τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 2ο: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plan) – Άρθρο 113 ν. 4548/2018
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 114.546.784 μετοχές και έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 68,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενέκρινε με πλειοψηφία 99,98% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με μειοψηφία 20.000 εκπροσωπούμενων μετοχών και συγκεκριμένα του κ. Σιάτρα Ιωάννη] την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισε τη θέσπιση Stock Option Plan για στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 113 ν. 4548/2018 και τους κατωτέρω όρους:
⎯ Η θέσπιση Stock Option Plan για στελέχη της Εταιρείας, με διάρκεια περίπου έξι (6) έτη, ήτοι έως και το έτος 2029.
⎯ Ο καθορισμός των δικαιούχων του Stock Option Plan από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ενδεικτικά, την απόδοση των εν λόγω στελεχών, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας, αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς.
⎯ Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους να λαμβάνει χώρα με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 113 ν. 4548/2018.
⎯ Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν να ανέρχεται σε έως επτά εκατομμύρια διακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (7.218.345) μετοχές.
⎯ Η τιμή διάθεσης των μετοχών του Stock Option Plan να ορίζεται σε τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,34).
⎯ Η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει και ρυθμίσει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων από τους δικαιούχους και κάθε άλλο όρο του Stock Option Plan στο ανωτέρω πλαίσιο, εκδώσει τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών και προβαίνει στις επακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ., σύμφωνα με τον Νόμο καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των δικαιούχων του Stock Option Plan, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και οιοδήποτε άλλου όρου αυτού, καθώς και για τον ορισμό μέλους του ή άλλου στελέχους για την υπογραφή ή/και υποβολή κάθε εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών, φορέων κ.λπ. και τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αύξηση του αριθμού των μελών του.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 114.566.784 μετοχές και έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 68,25% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από έξι (6) σε επτά (7), με την εκλογή και προσθήκη της κας. Βίκυς Κεφαλά.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης