Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Flexopack: Έκδοση ΚΟΔ συνολικής ονομαστικής αξίας 12,9 εκατ. ευρώ

tags :
Flexopack: Έκδοση ΚΟΔ συνολικής ονομαστικής αξίας 12,9 εκατ. ευρώ
Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία

Η διοίκηση της FLEXOPΑCK - σε συνέχεια της από 21.11.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής - ανακοίνωσε σήμερα ότι την 24η Νοεμβρίου 2022 υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων δύο Ευρώ (12.913.202 ).
Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, το δάνειο καλύφθηκε στο σύνολό του την 29η Νοεμβρίου 2022 ως ακολούθως:
(α) αφενός μεν με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ενός Ευρώ (8.070.751 ) και
(β) αφετέρου δε από την "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία" κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ (4.842.451).
Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία".
Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της , ως φορέα υλοποίησης επιλέξιμου Επενδυτικού Σχεδίου ύψους δεκαέξι εκατομμυρίων εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ (16.141.503 ), το οποίο εμπίπτει στην Επιλέξιμη Δράση "Εξωστρέφεια" και αναφέρεται στην αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών υλικών (films), που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης