Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου

ΕΛΒΑΛ - ΧΑΛΚΟΡ: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου
Ποια είναι τα μέλη του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΒΑΛ- ΧΑΛΚΟΡ

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2022 για την εκλογή νέου δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 03.05.2022 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2022, που βασίστηκε στην από 29.04.2022 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, το νέο δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:
1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος.
2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος.
4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος.
5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος.
6) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη Εκτελεστικό Μέλος.
7) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη Εκτελεστικό Μέλος.
8) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος.
9) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη Εκτελεστικό Μέλος.
10) Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη Εκτελεστικό Μέλος.
11) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο
Ανεξάρτητο Μέλος.
12) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
14) Thomas George Sofis του George, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
15) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Συν τοις άλλοις, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2022 όρισε εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή
Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη, από τα οποία δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2022 αποφάσισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού πρώτα διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από τα τρία (3) μέλη της, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να οριστεί από τα μέλη
της κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Μαΐου 2022, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο Ι), σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2022, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:
1) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος,
2) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
3) Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->